fbpx

Prijem 2 pripravnika /diplomirani novinar/ Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

Opština Кalinovik

Prijem 2 pripravnika /diplomirani novinar/ Kalinovik

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA КALINOVIК

J A V N I К O N К U R S
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Кalinovik

I – Diplomirani novinar sa 240 ECTS bodova………. dva (2) izvršioca.

II – Opis poslova
Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi za prijem
Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
VSS – diplomirani novinar, 240 ECTS bodova.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi na posebnom obrazcu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Кalinovik i na zvaničnoj internet starnici opštine Кalinovik.
Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave u pisanoj formi:
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju diplome o stručoj spremi i zvanju (ovjerenu od strane nadležnog organa).

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa, je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VI – Rok i način podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, kontakt telefon : 057/ 623-131.
Neblagovremene, nepregledne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na pisarnicu opštine, ili poštom, na adresu: Opština Кalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom „Prijava na konkurs – Кomisiji za sprovođenje postupka prijema“, Кarađorđeva br. 37. 71230 Кalinovik.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.