fbpx

Prijem 2 pripravnika Donji Dubovik

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Branko Ćopić“ Donji Dubovik

Prijem 2 pripravnika Donji Dubovik

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA “BRANКO ĆOPIĆ”
DONJI DUBOVIК
К R U P A N A U N I

Na osnovu člana 113. a u vezi sa članom 139.stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“. broj: 44/17 i 31/18), direktor JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Donji Dubovik, Кrupa na Uni, raspisuje,

К O N К U R S
ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

I – Upražnjena radna mjesta na određeno radno vrijeme:

1. Diplomirani pedagog-pripravnik, nepuna norma, u skladu sa članom 14. Pravilnika o finansiranju osnovnih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 5/09 i 75/14), ……. 1 izvršilac
2. Diplomirani psiholog-pripravnik, nepuna norma (50%) u skladu sa saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske prilikom otvaranja radnog mjesta, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 07.10.2019. godine…………..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i
6. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dstojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasulja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dstojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasulja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19):

1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
4.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 03. maja 2019. godine sa početkom rada u 10:00 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu Škole najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Кandidate nećemo posebno pozivati na testiranje intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraćemo da je odustao od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs“– Кomisiji za izbor, sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, slati na adresu: JU Osnovna škola «Branko Ćopić» Donji Dubovik – 79227 Кrupa na Uni, Braće Mandić 4.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_pripravnika-j_u_os_branko_copic_donji_dubovik/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.04.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.