fbpx

Prijem 2 pripravnika Istočno Novo Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

PU dječiji vrtić „Patrijarh Pavle“ Istočno Novo Sarajevo

Prijem 2 pripravnika Istočno Novo Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
PREDŠКOLSКA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ “ PATRIJARH PAVLE”
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Na osnovu člana 198. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 01/16) i člana 37. stav 1. tačka nj) Statuta PU dječiji vrtić „Patrijarh Pavle“ Istočno Novo Sarajevo br. 148/17 od 22.02.2018. godine, Odluke o utvrđivanju potrebe i uslovima za prijem pripravnika u radni odnos br. 00-2-478/19 od 16.8.2019. godine, direktor je, dana 19.8.2019. godine, raspisao:

JAVNI КONКURS
za prijem priravnika u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

I – Osnovni podaci

1. Raspisuje se Javni konkurs za prijem 2 (dva) pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, iz kategorije djece poginulih boraca u odbrambeno otadžbinskom ratu Republike Srpske, a a sve prema odredbama Ugovora o finansiranju bruto plate pripravnika – djece poginulih boraca VRS br. 424/19 od 23.7.2019 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II –Uslovi za kandidate
2. Pored uslova predviđenih članovima od 26. do 31. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 01/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti za rad, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i to:
– Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na nekom od studijskih programa: predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje vaspitača, studijskom programu pedagogija, studijskom programu defektoloških grupa,
– Da kandidat ima status djeteta poginulog borca u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.
3. Rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a odnosi se na djela učinjena protiv: dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III – Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs
4. Кandidati su obavezni dostaviti sljedeće:
– Prijavu na Javni konkurs (slobodna forma koja pored osnovnih podataka o kandidatu sadrži i kratku biografiju, ili obrazac prijave koji kandidati mogu preuzeti u Ustanovi ili na veb stranici Ustanove http://www.vrticpatrijarhpavle.com, od dana objave konkursa.
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrazca bez ograničenja trajanja)
– Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija)
– Potvrda nadležnog organa da kandidat ima status djeteta poginulog borca (original ili ovjerena fotokopija)
– Diploma (original ili ovjerena fotokopija)
– Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija)
– Dokument u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom izdat od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (original ili ovjerena fotokopija)
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

IV – Rok za podnošenje prijave
5. Rok za dostavljnje prijava je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

VI – Način dostavljanja
6. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu Ustanove.

VII – Intervju
7. Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama Ustanove, a kandidati će biti posebno pozvani.
8. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.
VIII – Način objavljivanja
Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Ustanove na adresi http://www.vrticpatrijarhpavle.com, kao i dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.