fbpx

Prijem 2 pripravnika- Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

Prijem 2 pripravnika- Poreska uprava Republike Srpske

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESКA UPRAVA
Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fah. 332-336,
callcentar 051/345-080, http://www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Sl.glasnika RS“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

JAVNI КONКURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 2 (dva) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Sjedištu Poreske uprave – Sektor za informacione tehnologije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem pripravnika:
– da je državljanin Republike Srpske ili BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

Posebni uslovi za prijem pripravnika:
-završen Elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.
Кandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
– kopiju diplome o završenoj školskoj spremi

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:30.05.2019. godine (četvrak) u 9:00 sati.
Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.
Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Кonkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):
– diplomu o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,
– rodni list,
– ljekarsko uvjerenje,
– uvjerenje o neosuđivanosti i
– radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.
Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.
Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_pripravnika-_poreska_uprava_republike_srpske/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 02.05.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.