fbpx

Prijem 2 pripravnika sa srednjom stručnom spremom Gradska uprava Grada Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Prijem 2 pripravnika sa srednjom stručnom spremom Gradska uprava Grada Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
GRADSKA UPRAVA GRADA BANjA LUKA
Trg srpskih vladara1
78000 Banja Luka
Raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA, IZ KATEGORIJE DJECE POGINULIH BORACA VRS, SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM, U GRADSKU UPRAVU GRADA BANjA LUKA

I U Gradskoj upravi Grada Banja Luka, u okviru realizacije „Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini“ Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, izvršiće se prijem pripravnika, lica iz kategorije djece poginulih boraca VRS i završenom srednjom stručnom spremom – u četvorogodišnjem trajanju, i to:

1. ekonomskog smjera………1 izvršilac
2. tehničkog smjera…………1 izvršilac.

II – Pripravnički status
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
Pripravnički staž za lica sa završenim srednjim obrazovanjem traje šest mjeseci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za prijem pripravnika
Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi
Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
-završenu srednju školu, u četvorogodišnjem trajanju, odgovorajućeg smjera (ekonomskog ili tehničkog);
-status djeteta poginulog borca VRS;
-da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju;
-da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao aktivan tražilac posla.

V – Potrebni dokumenti
Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenoj srednjoj školi;
-uvjerenja o prosjeku ocjena u toku školovanja;
-odgovarajućeg dokaza o statusu djeteta poginulog borca VRS, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske;
-uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao aktivan tražilac posla;
-izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursa komisija će odbaciti zaključkom.

VI Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje Gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka nakon objave javnog konkursa.
Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:
1) prosjek ocjena;
2) dužina čekanja na zaposlenje u struci;
3) opšti utisak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da je neosuđivan (izdaje MUP prema mjestu rođenja) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3) i 4)) i posebnog uslova, kako slijedi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i
-da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Ostoja Perišić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

VIII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 11.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.