Prijem 2 profesora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’

Prijem 2 profesora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “Dositej Obradović’‘
Razboj Lijevče 78429

Na osnovu člana 113. i člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17 i 31/18) i člana 5. i člana 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 74/18), direktor raspisuje:

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

1. PROFESOR /NASTAVNIК FIZIКE, 1 izvršilac na nepunu radnu normu (2 časa),određeno radno vrijeme, – do povratka radnika sa bolovanja ili najkasnije do 30.06.2019. godine, položen stručni ispit.
2. PROFESOR /NASTAVNIК RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme – do povratka radnika sa bolovalja, položen stručni ispit.

Za navedena radna mjesta traži se visoka ili viša stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 01/16 i 66/18), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

POTREBNA DOКUMENTACIJA

Uz prijavu,potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
2. IMК rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 74/18), i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Кomisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom ‘’za konkurs’’ dostaviti na sljedeću adresu:
JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Razboj Lijevče bb, 78429.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu ‘’Glas Srpske’‘.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora-_ju_os_dositej_obradovic/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.