fbpx

Prijem 2 profesora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija, Banja Luka

Prijem 2 profesora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Na osnovu člana 132. stav 3) tačka 13), a u vezi sa članovima 104, 106, 107. i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 41/18), člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) i člana 32. Statuta JU Gimnazije Banjaluka, direktor Škole raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor sociologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povrtka radnika sa bolovanja, nepuna norma, 6 nastavnih časova
2. Profesor demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povrtka radnika sa bolovanja, nepuna norma, 8 nastavnih časova

Radni odnos iz tačke 1. Кonkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske “, broj: 34/15, 83/15).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci
5. a)Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
b)Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanjeo vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži podatke iz kojih se jasno vidi:
*vrsta posla,
*stepen stručne spreme,
*dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
*nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kiandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organanadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1i 2konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 24.10.2019. godine u 11.40 i 13.00 časova, u prostorijama JU Gimnazija, Banjaluka, Zmaj Jovina 13.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.