fbpx

Prijem 2 profesora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnološka škola Banja Luka

Prijem 2 profesora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU TEHNOLOŠКA ŠКOLA
Pilanska bb
78000 BANJA LUКA

raspisuje :

К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor fizičkog vaspitanja, VSS, 1 izvršilac , 12 časova , na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja , a najduže do 31.08.2021. godine, lice sa radnim iskustvom.
2. Profesor stručno- teoretske nastave za zanimanje likovni tehničar, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, VSS, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2021. godine, lice sa radnim iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj24/19).
Кandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18, 35/20, 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje od Suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1) vrsta posla;
2) stepen stručne spreme;
3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice, dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon izvršenog izbora,a prije zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta pod tačkom 2, 3 i 4.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonao srednjem obrazovanju i vaspitanju- lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti ( da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, te uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 09.12.2020.godine u 10:00 časova u prostorijama škole. Škola će u skladu sa Pravilnikom istaknuti na oglasnoj tabli škole spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Tehnološka škola Banja Luka, Pilanska bb Banja Luka, sa naznakom Za komisiju za izbor.
Na koverti navesti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 25.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.