fbpx

Prijem 2 profesora Boljanić

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” BOLJANIĆ

Prijem 2 profesora Boljanić

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” BOLJANIĆ
74 322 BOLJANIĆ

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja (najdalje do 30.11.2019.) – 1 izvršilac, pripravnik;
2. Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme, do 31.08.2020. – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme, 5 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
U radni odnos za radno mjesto nastavnika likovne kulture se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i jedan profesor razredne nastave pripravnik – bez položenog stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
– Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18) je:
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole;
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove za radno mjesto profesora razredne nastave obaviće se 28.10.2019. u 9.00 časova u prostorijama škole, a intervju u 10.00 časova u prostorijama škole
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove za radno mjesto nastavnika likovne kulture 28.10.2019. u 13.30 časova u prostorijama škole, a intevju s kandidatima 14.30 u prostorijama škole.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njagoš” Boljanić, Brđani bb, 74322 Boljanić sa naznakom “za konkurs”.

Izvor: Zavod za zašoljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.