fbpx

Prijem 2 profesora Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Prijem 2 profesora Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” DOBOJ
HILENDARSКA 2
74 000 DOBOJ

1. Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac ,na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora , pripravnik, nepuna norma, 12 časova sedmično
2. Profesor filozofije -1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,puna norma 20 časova sedmično

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS 1/16), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene članom 104. stav1 tačka1, 2 i 3 Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 41/18), i Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ,kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti :

1.Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili foto kopiju lične karte
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude primljen u radni odnos,
4.Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi a dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,
5.Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
6.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja,
7.Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom,izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji zaposlenih,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.
10.Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7 i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto , gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školeu trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 2. ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.
Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Testiranje i intervjui sa kandidatima biće obavljeni dana 19.02. 2019 godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 11:00 časova..
Кandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju,a ako se ne pojavena testiranju ili intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na oglas.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj, Hilendarska 2, sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora-_ju_gimnazija_jovan_ducic_doboj/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.