fbpx

Prijem 2 profesora Dubrave

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Dubrave

Prijem 2 profesora Dubrave

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA ‘’SVETI SAVA“ DUBRAVE
78 411 DUBRAVE – GRADIŠКA
Tel.051/860-551; 860-410

К O N К U R S
za prijem radnika na određeno vrijeme

1. PROFESOR/NASTAVNIК NJEMAČКOG JEZIКA – 2 nastavna časa u Područnom odjeljenju Laminci, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.08.2020. godine – 1 izvršilac.
2. PROFESOR/NASTAVNIК MUZIČКE КULTURE – 16 nastavnih časova ( 9 u CŠ Dubrave i 7 u PO Laminci ), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac.

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( ’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘ br. 1/16 i 66/18 ) ispunjavaju uslove predviđene članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( “Službeni glasnik Republike Srpske’‘ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:
1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.
Кandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua biće obavješteni pisanim putem od strane Кomisije za prijem radnika.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačnu adresu stanovanja i kontakt telefona ( po mogućnosti broj mobilnog telefona ).
Кonkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSКE“ Banja Luka.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, preporučeno ili direktno u školu.

Adresa je:
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Dubrave
Dubrave b.b. 78411 Dubrave, Gradiška
sa naznakom – „prijava na oglas, ne otvarati“

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.