Prijem 2 profesora Gradiška

Ovaj oglas je istekao

SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA

Prijem 2 profesora Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor pravoslavne vjeronauke, 6 časova nastave – jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine.
2. Profesor islamske vjeronauke, 2 časa nastave- jedan izvršolac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12; 80/14 i 83/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14; 42/16).

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana.
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:
vrsti posla
stepenu stručne spreme
dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .
7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ako ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Intervju i testiranje utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi će se obaviti u petak, 09.11.2018. godine u 12.00 časova u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.
Kontakt telefon: 051/813-385.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora_-_srednja_strucna_i_tehnicka_skola_gradiska1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.11.2018

Datum objave: 31.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.