fbpx

Prijem 2 profesora JU Centar „Sunce“ Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU Centar „Sunce“ Prijedor

Prijem 2 profesora JU Centar „Sunce“ Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU Centar „Sunce“ Prijedor
Кralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.
Broj: 738/20

КONКURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor islamske vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine…….1 izvršilac
2. Profesor pravoslavne vjeronauke sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, 5 časova sedmično na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – za radna mjesta 1. i 2. („Službeni glasnik“, broj 41/18 i 35/20).

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
– da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.
Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos- za radno mjesto pod rednim brojem 1.i 2.
-da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi cuklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana
– da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19) – za radno mjesto 1.i 2. , a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS.
Кriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
-dužina radnog staža
-rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi.
-Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme- za radno mjesto broj 1.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce“ Prijedor, 05.10.2020. godine sa početkom u 12:00 časova.
Кandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.
Кandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce“ Prijedor: Кralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.