fbpx

Prijem 2 profesora JU Muzička škola „Vlado Milošević“, Banjaluka

Ovaj oglas je istekao

Direktor Javne ustanove Muzička škola « Vlado Milošević» Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika :

Prijem 2 profesora JU Muzička škola „Vlado Milošević“, Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Muzička škola „Vlado Milošević“, Banjaluka
Jovana Dučića 23, tel.: 051/214-786, e-mail: ms01@skolers.org

Насловна

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, direktor Javne ustanove Muzička škola « Vlado Milošević» Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika :

NASTAVNI PREDMET :
1. Profesor tambure – 1 izvršilac- na neodređeno vrijeme,
2. Profesor klarineta – 4 nastavna časa – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2020/2021 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Kandidati moraju imati završen odgovarajući fakultet.
U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu se prilažu:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, diploma navedenog fakulteta.
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog /gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka, ulica Jovana Dučića broj 23.
Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.01.2021. godine u 10,00 časova u prostorijama muzičke škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 13.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.