fbpx

Prijem 2 profesora JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“, Čajniče

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“ Čajniče, raspisuje K O N K U R S

Prijem 2 profesora JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“, Čajniče

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „Petar Petrović Njegoš“ Čajniče

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 24/19), JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“ Čajniče, raspisuje

K O N K U R S

1. Fizika – 9 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2021. godine,
2. Matematika – 5 časova sedmično, sa iskustvom do 31.08.2021. godine,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ 34/15 i 83/15).
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;
7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
9. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.
11. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;
13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;
14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).
Uvjerenja iz tačke 10. i 11.- zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 18.01.2021. godine fizika u 10-00 , matematika 1100 časova.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.