fbpx

Prijem 2 profesora JU TEHNIČKA ŠKOLA BANjA LUKA

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 104, 106, 107. i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl.gl. RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20), kao i čl. 4, 5, 6, 8. i 20. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19), direktor škole, raspisuje J A V N I K O N K U R S ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

Prijem 2 profesora JU TEHNIČKA ŠKOLA BANjA LUKA

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU TEHNIČKA ŠKOLA
BANjA LUKA

Na osnovu čl. 104, 106, 107. i 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl.gl. RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20), kao i čl. 4, 5, 6, 8. i 20. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19), direktor škole, raspisuje

J A V N I K O N K U RS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1. profesor stručno – teoretske nastave za mašinsku struku (diplomirani inženjer mašinstva) – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.08.2021. godine, pripravnik
2. profesor fizike za nastavne predmete iz elektrotehničke struke – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.08.2021. godine, pripravnik
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS („Sl.gl.RS“ br. 01/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:
-prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnađno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banja Luka , sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 03.03.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.