fbpx

Prijem 2 profesora Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić” Kneževo

Prijem 2 profesora Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „JOVAN DUČIĆ“ K N E Ž E V O
Ul. Dujka Komljenovića bb
Tel.br.051-591-433

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na određeno vrijeme do 31.08.2020 godine,za sljedeće predmete:

1. Matematika 11 časova sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac,
2. Informatika 4 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licim.

Uz potpisanu prijavu i prethodnu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih us lova osnovu kojoj se vrši bodovanje
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičku grupi predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko/ invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, broj 24/19).
Testiranje i interviju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 26.02.2020. godine (srijeda) u 12 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 21.02.2020.godine.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i interviju i ako se ne pojave na testiranje ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično ili na adresu: JU Srednjoškolski centar «Jovan Dučić» Dujka Komljenovića bb 78230 Kneževo, sa naznakom «Prijava na konkurs».
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.