Prijem 2 profesora Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “Nikola Tesla“ Кozarska Dubica

Prijem 2 profesora Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“
КOZARSКA DUBICA
Dositejeva bb , 79240 Кozarska Dubica,
tel. ++387 52 416-306 faks: ++387 52 424-370,
E-mail: ss34@skolers.org

Na osnovu člana 106.stav 1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl .glasnik Republike Srpske“broj:41/18) direktor škole raspisuje
JAVNI КONКURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1. Profesor fizike ,5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine, pripravnik …..1 izvršilac;
2. Profesor biologije, 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.08.2019. ,pripravnik……1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni .glasnik Republike Srpske“br.1/16 ), kao i uslove iz člana 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni.glasnik Republike Srpske“ broj 41/18 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji(„Službeni glasnik RS“br.34/15)
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske“broj 102/14 i 42/16).
.

POTREBNA DOКUMENTACIJA
Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju slijedećom dokumentacijom:

1. Da je državljanin Republike Srpske – uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj , fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatom od nadležne ustanove ,koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv dostojanstva ličnosti ,morala ,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ,a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
3. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti predhodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Кomisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole: JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“, ul.Dositejeva bb, 79240 Кozarska Dubica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu „ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Кomisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Кomisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 01.04.2019. u 09. časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

Direktor srednje škole
Senada Zlokapa,dipl.ek.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora-_ju_ssc_nikola_tesla_kozarska_dubica/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 21.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.