fbpx

Prijem 2 profesora Naseobina Lišnja

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Meša Selimović” Naseobina Lišnja

Prijem 2 profesora Naseobina Lišnja

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU OŠ ,,MEŠA SELIMOVIĆ“
78 434 NASEOBINA LIŠLJA
Na osnovu člana 113. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 44/17 i 31/18 ), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 77/09, 86/10 i 25/14 ) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“ raspisuje

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor razredne nastave, sa položenim stručnim ispitom– rad na određeno vrijeme u PO Lišnja, do povratka radnice sa bolovanja, odnosno do 31.08.2020.godine
2. Nastavnik-profesor likovne kulture, sa položenim stručnim ispitom– rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 5 časova

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 44/17, 31/18 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 44/17, 31/18 ) i Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 74/18 i 26/19 ).

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

1. Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2. Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3. Da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;
6. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 ) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18 ) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Кandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:
JU OŠ ,,Meša Selimović”, Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom ”Za Кonkurs”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Кandidate koji se prijavljuju na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 24.09.2019. godine sa početkom u 09:00 časova.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.