fbpx

Prijem 2 profesora Rudo

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar Rudo

Prijem 2 profesora Rudo

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR RUDO
RUDO
raspisuje

КONКURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor pravoslavne vjeronauke pripravnik ,1 izvršilac, na određeno vrijeme,nepuna norma, 3 nastavna časa do 31.08.2020.godine
2. Profesor psihologije,1 izvršilac na određeno vrijeme,nepuna norma,2 nastavna časa do 31.08.2020.godine,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi,treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1,2 i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS“,broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 34/15 i 83/15)

Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti :
1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
2.uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci,dostavlja kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)
4.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,
6.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radno mjesto pod tač.2 8.uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
9.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
10.uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
11.uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža( za radno mjesto pod tačkom 2.)
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
14.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,zloupotrebom opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djelaaa seksualne zloupotrebe i iskoriščćavanja djeteta škola će pribaviti za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Škola će objeviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa a testiranje i intervju će se obaviti 23.10.2019. u 11 časova sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu :
JU Srednjoškolski centar Rudo
Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.
Sa naznakom „za konkurs“

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.