fbpx

Prijem 2 profesora Trn, Laktaši

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Desanka Maksimović“, Trn

Prijem 2 profesora Trn, Laktaši

OPIS RADNOG MJESTA
Laktaši
REPUBLIКA SRPSКA
JU OŠ „Desanka Maksimović“,
Trn, Dositejeva 34,
tel.: 051 508 070, e-mail: os057@skolers.org

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 77/09), i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/14), direktor JU OŠ „Desanka Maksimović“ Trn, raspisuje

К O N К U R S
za radna mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave , na odrđeno radno vrijeme u Centralnoj školi u Trnu, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom,
2. Profesor/nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme u Područnom odjeljenju Glamočani, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, 44/17 i 31/18).
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:
Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, apo mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17),
Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 74/18) , a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016.godine.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 17.septembra 2019.godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.
O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 19.septembra 2019.godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetniom licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije ѕasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.