fbpx

Prijem 2 profesora Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje

Prijem 2 profesora Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor engleskog jezika i književnosti-1 izvršilac-18 časova, na određeno vrijeme ,do povratka radnika sa trudničko-porodiljskog odsustva,pripravnik
2. Profesor njemačkog jezika i književnosti-1 izvršilac-20 časova ,na određeno vrijeme,do povratka radnika sa trudničko-porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:
1.1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
1.2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
1.3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
1.4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
1.5. Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom:
2.1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2.2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
2.3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi,
2.4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
2.5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2.6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
2.7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,
2.8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2.9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
2.10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 104.stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).
Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Test se održati 21.12.2018. godine sa početkom u 9,00 časova, a intervju u 10,00 časova u prostorijama škole.

Кomisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijeve o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Ul. Omladinska 3., 74470 Vukosavlje uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS“-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl.glasnik RS“, br.74/18.).

U skladu sa odredbama člana 115.stav 9. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća na konkurs imaju i lica neverefikovana za nastavni predmet za koji se raspisuje konkurs.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_profesora_-_os_aleksa_santic_vukosavlje1/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.