fbpx

 Prijem 2 radnika Banja Luka, Doboj

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu upravu

 Prijem 2 radnika Banja Luka, Doboj

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

  I – 1   Republički pedagoški zavod

 

1.1.        Inspektor – prosvjetni savjetnik za fizičko vaspitanje,

Područna kancelarija Doboj                                                                          1 izvršilac

 

   2       Ministarstvo prosvjete i kulture

 

2.1.      Viši stručni saradnik za strateško planiranje i analizu,

Odjeljenje za osnovno obrazovanje i vaspitanje,

Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje              1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Obavlja neposredni uvid u primjenu i realizaciju nastavnog plana programa; vrši uvid u rad i organizaciju rada škole, rad nastavnika i direktora; vrši neposredni uvid u način izvođenja nastave; provođenja ispita i drugih oblika vaspitno obrazovnog rada; pruža savjetodavno instruktivnu pomoć nastavnicima i direktoru; vrši uvid u održavanje školskog prostora i predlaže ministru i nadležnim organima mjere za unapređenje vaspitno obrazovnog rada, te mjere za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u vaspitno obrazovnom procesu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Planira budžetska sredstva za oblast osnovnog obrazovanja; obavlja sistemsko prikupljanje i praćenje podataka relevantnih za finansiranje osnovnog obrazovanja; vrši konsolidaciju finansijskih izvještaja ustanova osnovnog obrazovanja; predlaže zakonska rješenja iz oblasti strateško finansijskog planiranja osnovnog obrazovanja; prati dostignuća iz oblasti finansiranja osnovnog obrazovanja; priprema finansijsku analizu projekata i programa Ministarstva u oblasti osnovnog obrazovanja; priprema dugoročni okvir budžeta za osnovno obrazovanje; vrši i druge studijsko analitičke poslove u oblasti finansiranja osnovnih škola; sarađuje sa referentima drugih organizacionih jedinica; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

  1. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme – profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta i profesor fizičke kulture; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, naučna oblast: prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke ili poljoprivredne nauke; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne

i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

„Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim

organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike

Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada

za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima

uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad

u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada

za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

D I R E K T O R  

 

Aleksandar Radeta

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=5221

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.