fbpx

Glavni upravni inspektor, Viši stručni saradnik za praćenje strateških razvojnih dokumenata u oblasti lokalne samouprave,

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

Glavni upravni inspektor, Viši stručni saradnik za praćenje strateških razvojnih dokumenata u oblasti lokalne samouprave,

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

  I – 1   Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

 

1.1.        Glavni upravni inspektor, Resor uprave – Upravna inspekcija     1 izvršilac

1.2.        Viši stručni saradnik za praćenje strateških razvojnih

dokumenata u oblasti lokalne samouprave,

Resor lokalne samouprave                                                                 1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Rukovodi radom Upravne inspekcije; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti uprave; koordiniše rad Upravne inspekcije; odgovoran je  za organizaciju inspekcijskog nadzora; radi na pripremi programa i sprovođenju pojedinih planova i programa rada Upravne inspekcije; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Inspekcije; određuje prioritet u vršenju inspekcijskog nadzora; podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje i informacije iz oblasti inspekcijskog nadzora; pruža neophodnu stručnu pomoć iz djelokruga Inspekcije; odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa; obavlja najsloženije inspekcijske poslove iz djelokruga republičkih organa uprave. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Učestvuje u izradi i prikupljanju podataka koji su relevantni za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave; učestvuje u promovisanju prioriteta u njenoj realizaciji; vrši pripremu projekata; koordinaciju projekata i usklađuje aktivnosti utvrđene Okvirnim akcionim planom; ažurira akcioni plan realizacije Strategije; učestvuje u izradi strateškog dokumenta za naredni period; priprema izvještaje o realizaciji Strategije za Vladu Republike Srpske sa preporukama za poboljšanje realizacije; sprovodi ažuriranje Strategije. Učestvuje u realizaciji projekata iz oblasti lokalne samouprave i saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama; upravlja bazama podataka jedinica lokalne samouprave koji su neophodni za rad Ministarstva; te upravlja informacionim bazama podataka i registrima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili završen prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima u organima uprave, lokalne samouprave, sudovima, tužilaštvu, pravobranilaštvu i javnim ustanovama; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu/radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem 1.1. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

  • diplome o završenoj školskoj spremi;
  • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita;
  • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu/radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
  • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

                                                                                                                           D I R E K T O R  

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 01.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.