fbpx

Prijem 2 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo prosvjete i kulture, Republička uprava civilne zaštite

Prijem 2 radnika Banja Luka

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

I – 1.    Ministarstvo prosvjete i kulture

 

1.1.        Viši stručni saradnik za strateško planiranje srednjeg obrazovanja

i mrežu škola, Odjeljenje za srednje obrazovanje i vaspitanje,

Resor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje              1 izvršilac

 

     2     Republička uprava civilne zaštite

 

2.1.      Rukovodilac Odsjeka za analitičke poslove, Sjedište republičke

uprave civilne zaštite Istočno Sarajevo                                                   1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Prati demografska, ekonomska i urbanistička kretanja na određenom području radi utvrđivanja mreže škola od strane Vlade Republike Srpske; analizira specifičnosti područja u kojima se osniva škola, obavlja sistemsko i dugoročno prikupljanje i obradu podataka relevantnih za srednje obrazovanje kao što su: demografski podaci, podaci o zahtjevima tržišta rada; predlaže zakonska rješenja iz oblasti srednjeg obrazovanja; prati i priprema upisnu politiku; sarađuje sa referentima drugih organizacionih jedinica; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Rukovodi radom Odsjeka i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka; sarađuje sa republičkim organima, međunarodnim organizacijama i ostalim organizacijama radi apliciranja na sredstvima Evropske unije vezano za provođenje Programa deminiranja kao i za stredstva predpristupnih fondova za provođenje mjera civilne zaštite; prati i utvrđuje stanje u oblastima koje su u djelokrugu Odsjeka i proučava posljedice utvrđenog stanja u cilju unapređenja normativne djelatnosti Odjeljenja za razvoj i analitiku i predlaže mjere za unapređenje funkicionisanja svih segmenata Odjeljenja; izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izradi izvještaja, planova i programa; predlaže donošenje pojedinačnih akata i učestvuje u njihovoj izradi; daje preporuke prilikom izrade svih vrsta ugovora iz djelokruga svog rada; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga rada Odsjeka kojim rukovodi; obavlja i poslove koje mu povjeri načelnik Odjeljenja za razvoj i analitiku i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja za razvoj i analitiku.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

  1. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; prirodno matematički fakuktet, filozofski, pedagoški ili filološki fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj školskoj spremi – priznate diplome ukoliko

su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u

skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–         diplome o završenoj školskoj spremi;

–         uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–         uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–         uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–         uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

 

D I R E K T O R  

Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.10.2019

Datum objave: 11.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.