Prijem 2 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu upravu raspisuje konkurs za:

Prijem 2 radnika Banja Luka

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

 

I – 1.    Ministarstvo prosvjete i kulture

 

1.1.     Viši stručni saradnik za polaganje stručnog ispita, Odjeljenje za

pravne, opšte i zajedničke poslove, Sekretarijat Ministarstva                      1 izvršilac

 

      2    Republička uprava civilne zaštite

 

2.1.      Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju                              1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Priprema prijedloge rješenja o imenovanju komisija za polaganje stručnih ispita, prijedloge rješenja o priznavanju stručnih ispita ili dijela stručnog ispita za lica koja su položila stručni ispit u inostranstvu i utvrđuje istovjetnost programa za polaganje stručnog ispita u ovim slučajevima kao i za lica koji su položili stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja i prijedloge zaključaka o odbacivanju nepotpunih prijava, učestvuje u izradi pravilnika i drugih podzakonskih akata u vezi sa polaganjem stručnih ispita, obavlja poslove sekretara komisija za polaganje stručnih ispita za samostalan obrazovni rad vaspitača i stručnih saradnika (vaspitno-obrazovni radnici) u predškolskim ustanovama, komisija za polaganje stručnih ispita za samostalan vaspitno obrazovni rad nastavnika razredne nastave, nastavnika predmetne nastave, vjeroučitelja i stručnih saradnika (vaspitno-obrazovni radnici) i sekretara u ustanovama za osnovno obrazovanje i vaspitanje, komisija za polaganje stručnih ispita za samastalan vaspitno obrazovni rad nastavnika i stručnih saradnika (vaspitno-obrazovni radnici) i sekretara u ustanovama za srednje obrazovanje i vaspitanje i komisija za polaganje stručnih ispita za samostalan vaspitno obrazovni rad vaspitača i stručnih saradnika (vaspitno-obrazovni radnici) i sekretara u ustanovama učeničkog standarda – dom učenika, priprema uvjerenja o položenom stručnom ispitu, vodi evidenciju lica koja su položila stručni ispit, sarađuje sa resorom obrazovanja, stručnim službama ministarstva i obrazovnim ustanovama u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz pravilnika o polaganju stručnih ispita, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i sekretaru Ministarstva.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Provodi zadatke vezane za projekte i međunarodnu saradnju, istražuje i izrađuje projekte iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima, učstvuje u izradi zakonskih i drugih propisa iz oblasti civilne zaštite, učestvuje u izradi i ažuriranju procjene ugroženosti i planskih i drugih akata iz djelokruga svog rada, učestvuje u izradi ugovora i izvještaja sa domaćim i međunarodnim organizacijama, prati međunarodne standarde i dostignuća u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća i predlaže usklađivanje domaćih propisa sa istim, vrši prevođenje stručnih dokumenata za potrebe Republičke uprave, vrši neposredno prevođenje na sastancima, seminarima i konferencijama za potrebe Republike uprave, sačinjava zapisnike sa održanih sastanaka, sjednica i drugih skupova sa stranim partnerima, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga svog rada, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja za obuku, međunarodnu saradnju i informisanje i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja za obuku, međunarodni saradnju i informisanje.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; fakultet za poslovne studije, poljoprivredno-prehrambeni fakultet, poljoprivredni fakultet, fakultet političkih nauka ili ekonomski fakultet; poznavanje engleskog jezika; dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=4700

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.02.2018

Datum objave: 13.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.