fbpx

Prijem 2 radnika Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Čelinac

Prijem 2 radnika Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ČELINAC
Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50

Na osnovu člana 77. i 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 5/17, 9/17, 14/17) i člana 5., 7. st. 2. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), načelnik opštine Čelinac raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

I U Opštinsku upravu opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
– u Odjeljenje za opštu upravu , Odsjek za poslove prijemne kancelarije i mjesnih kancelarija
1) Stručni saradnik – matičar…………………………2 izvršioca

– u Stručnu službu načelnika opštine
2) Samostalni stručni saradnik za analizu, praćenje i vrednovanje integrisanog razvoja…………….1 izvršilac

II- Opis poslova
Za radno mjesto pod rednim br. 1): – vodi matične knjige u skladu sa Zakonom, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, vodi evidenciju državljana, vrši ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, izdaje uvjerenja, kućne liste i sl., vodi i druge evidencije građanskih stanja shodno Zakonu, vodi sve administrativno-tehničke poslove za mjesne zajednice koje pokriva matični ured, obavlja i druge poslove koje mu načelnik odjeljenja odredi.

Za radno mjesto pod rednim br. 2): – učestvuje u izradi Strategije razvoja, uključujući sve faze, uspostavlja i održava jedinstveni informacioni sistem statističkih podataka i informacija od značaja za poboljšanje procesa strateškog planiranja, odgovoran je za koordinaciju prikupljanja podataka iz različitih internih i eksternih izvora i stara se za redovno ažuriranje baze podataka, inicira i odgovoran je za sprovođenje analize stanja, izrada i redovno ažuriranje socio-ekonomskog profila zajednice, inicira i odgovoran je za analizu, praćenje i vrednovanje svih projekata iz Strategije integrisanog razvoja na kvartalnom, polugodišnjem, godišnjem i trogodišnjem nivou uz obavezno izvještavanje relevantnih aktera uz preporuke za efikasniju i efektivniju realizaciju projekata, uspostavlja i održava jedinstveni informacioni sistem statističkih podataka i informacija od značaja za analizu, planiranje, praćenje i vrednovanje lokalnog razvoja, koordinira statističku obradu podataka i sprovođenje ekonomskih i drugih analiza i istraživanja u cilju unapređenja lokalnog razvoja i obezbeđenja pravovremenih i pouzdanih informacija za sve zainteresovane strane, kao i u cilju unapređenja regulatornog okvira za lokalni razvoj, na osnovu analiza, predlaže mjere za unapređenje konkurentnosti opštine i jačanje poslovnog okruženja prema načelniku opštine, pruža potrebne podatke i podršku odjeljenjima i službama u opštinskoj upravi u pogledu realizacije, praćenja i analize rezultata Strategije iz njihovih nadležnosti, obavlja i druge poslove koje mu načelnik opštine odredi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- Opšti uslovi
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne služe kaznu izrečenu presudom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu pod optužnicom, a da se nisu povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom),
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV- Posebni uslovi:
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:
– 1) SSS u četverogodišnjem trajanju pravnog ili ekonomskog smjera, 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, položen poseban stručni ispit za matičara, poznavanje rada na računaru.
– 2) VSS društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit za rad u upravi, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja, poznavanje rada na računaru.

V- Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. biografija,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, ne starije od šest mjeseci,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
9. uvjerenje o posebnom položenom stručnom ispitu za matičare za radno mjesto iz tačke I podt. 1.,
10. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke III podt. 5, 6, 7,.
11. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Кonkursna komisija obaviće intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI- Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’’ i u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

VII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom Prijava na javni konkurs (broj i datum konkursa).
Кontakt osoba Dragana Кljajić, telefon: 051/553-012.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.