Prijem 2 radnika Doboj

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Doboj

Prijem 2 radnika Doboj

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa članom 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradskoj upravi za 2019. godinu, broj: 02-022-2298/18, od 31.12.2018. godine, zamjenik gradonačelnika Doboja r a s p i s a o j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Gradsku upravu Grada Doboja

I – 1. Samostalni stručni saradnik za popunu, obuku i mobilizaciju snaga zaštite i spasavanja u Odsjeku za planiranje, mobilizaciju i vanredne situacije u Odjeljenju za civilnu zaštitu Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan ) izvršilac;
2. viši stručni saradnik za poslove kategorizacije boraca u Odjeljenju za
boračko-invalidsku zaštitu Grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan)
izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
Radno mjesto pod rednim brojem 1:
– četvorogodišnji studij prirodnog ili društvenog smjera ili prvi ciklus
studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje
jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja, položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto pod rednim brojem 2:
– viša stručna sprema, VI/1 stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus
studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova pravnog ili upravnog smjera ili druga viša stručna sprema društvenog smjera, najmanje jedna godina
radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit ili lice koje je u drugima organima i organizacijama
radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže
da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje
rada na računaru.
Opis poslova radnog mjesta pod rednim brojem 1:
– vrši raspoređivanje pripadnika civilne zaštite na njihove dužnosti u
strukture zaštite i spasavanja,
– prikuplja lične podatke o licima radi evidencije iz koje se vrši popuna
struktura civilne zaštite od privrednih društava i drugih pravnih lica, javnih
ustanova, državnih organa i udruženja građana,
– vodi evidenciju fi zičkih lica, organizacija, službi, udruženja građana,
privrednih društava i drugih pravnih lica koja posjeduju posebna specijalistička znanja, sposobnosti i materijalno-tehnička sredstva i opremu od znača- ja za zaštitu i spasavanje za grad,
– vodi ažurnu evidenciju članova Štaba za vanredne situacije, pripadnika
civilne zaštite i službi i vrši njihovo raspoređivanje u jedinice i timove civilne
zaštite i povjerenike zaštite i spasavanja,
– organizuje i planira opremanje materijalno-tehničkim sredstvima i
opremom struktura zaštite i spasavanja,
– vodi evidenciju materijalno-tehničkih sredstava Odjeljenja i opreme
građana, javnih ustanova, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica, odnosno o vlasnicima materijalno-tehničkih sredstava i opreme koji
se mogu staviti u funkciju civilne zaštite grada Doboja,
– priprema plan javnih nabavki, naloge za izvođenje radova, prijedloge
odluka za plaćanje (inicijalne zahtjeve) i o istom vodi ažurnu evidenciju,
– raspoređuje materijalno-tehnička sredstva i opremu u organizovane
strukture civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja po strukturi,
– predlaže godišnji plan obuke i osposobljavanja Štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja,
– predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi zaštite i spasavanja organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica,
– organizuje izvođenje praktičnih vježbi struktura civilne zaštite,
– vrši pozivanje pripadnika civilne zaštite na obuku i vodi evidenciju o
njihovom prisustvu obuci,
– ostvaruje saradnju sa naučnim i drugim ustanovama u vezi sa organizovanjem obuke struktura civilne zaštite,

– vrši poslove koji se odnose na poslove mobilizacije struktura civilne
zaštite,
– izrađuje plan popune i plan mobilizacije struktura civilne zaštite,
– učestvuje u izradi procjene ugroženosti od elementarne nepogode i
druge nesreće,
– učestvuje u izradi plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode
i druge nesreće,
– radi na izradi projektne dokumentacije za deminiranje rizičnih površina od mina na prostoru grada Doboja,
– izrađuje prijedlog godišnje liste prioriteta za deminiranje rizičnih površina na području grada Doboja,
– sarađuje sa Centrom za uklanjanje mina u BiH,
– vrši izradu izvještaja o deminiranju na području grada Doboja,
– priprema i obrađuje informacije vezane za NUS i MES,
– prisustvuje primopredaji deminiranog prostora od mina na području
grada Doboja,
– vodi evidenciju o deminiranim površinama od mina,
– čuva dokumentaciju o deminiranim površinama od mina,
– vrši identifi kaciju vlasnika deminiranih katastarskih čestica,
– upućuje zahtjeve građana BHMAK-u radi izdavanja uvjerenja o miniranosti katastarskih čestica i dostavlja ih vlasnicima,
– prima informacije od građana o uočenom NUS-u, o čemu obavještava
Područni operativno-komunikacijski centar Doboj,
– sarađuje sa donatorima koji fi nansiraju deminiranje na području grada
Doboja,
– sarađuju sa deminerskim organizacijama koje vrše deminiranje na prostoru grada Doboja,
– vrši i druge poslove koji mu se stave u nadležnost od strane načelnika
Odjeljenja,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Opis poslova radnog mjesta pod rednim brojem 2:
– prati stanje u oblasti boračke zaštite, preduzima i predlaže potrebne mjere,
– samostalno vodi upravni postupak u prvom stepenu kada je u pitanju
kategorizacija boraca, te rješava o drugim pravima boraca i članova porodica
boraca u skladu sa zakonom i drugim propisima iz ove oblasti,
– priprema i izrađuje informacije, izvještaje, analize i druge potrebne
materijale iz ove oblasti za republičke organe i Grad,
– pruža stručnu i pravnu pomoć davanjem uputstava i informacija borcima i članovima njihovih porodica,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri načelnik Odjeljenja,
a koji su u vezi sa njegovim djelokrugom rada,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
III – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj
internet stranici Grada Doboja.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave da se obavezuju da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ukoliko budu zaposleni ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjavaju i druge uslove utvrđe- ne zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefoni: 053/242-002 i 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ulica br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisija
za sprovođenje postupka prijema.
Broj: 02-120-30/19
1.3.2019. godine

Zamjenik gradonačelnik Doboj

Boris Jerinić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 03.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.