fbpx

Prijem 2 radnika Istočna Ilidža

Ovaj oglas je istekao

Opština Istočna Ilidža

Prijem 2 radnika Istočna Ilidža

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 53. Statuta Opštine Istočna Ilidža (“Službene novine grada
Istočno Sarajevo”, br. 13/05, 32/07, 13/08, 5/12), člana 5, člana 7. stav 2. i člana
8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih
mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 42/17) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Istočna Ilidža (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 9/19), načelnik opštine Istočna Ilidža raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Istočna Ilidža

I – U Opštinsku upravu Opštine Istočna Ilidža prima se u radni odnos na
neodređeno vrijeme u statusu službenika:
U Odjeljenju za opštu upravu:
1. stručni saradnik – arhivar – 1 (jedan) izvršilac;
u Opštinsku upravu Opštine Istočna Ilidža prima se u radni odnos na
neodređeno vrijeme u statusu namještenika:
U Odjeljenju za opštu upravu:
2. radnik za održavanje higijene u službenim prostorijama – 1 (jedan)
izvršilac.
II – Opis poslova
Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I pod rednim br. 1 imaju status
službenika i obavljaju poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočna Ilidža (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 9/19). Zaposleni
na radnim mjestima iz tačke I pod rednim br. 2 imaju status namještenika
i obavljaju poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočna Ilidža.
(“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 9/19).
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1.Ustava BiH),
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
ovog konkursa,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja se nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi,
u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Pored opštih, posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno
mjesto stručni saradnik – arhivar su:
– SSS – srednja škola, IV stepena društvenog smjera,
– pola godine radnog iskustva u skladu sa uslovima za zvanje u okviru
kategorije,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– položen stručni ispit za radnike na poslovima zaštite javne dokumentarne građe van arhiva,
– poznavanje rada na računaru.
Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi mogu se
primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja. Ako ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci
od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.
Pored opštih, posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno
mjesto radnik za održavanje higijene u službenim prostorijama su:
– srednja škola III ili IV stepena,
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Istočna Ilidža, a
može se preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Istočna Ilidža.
Tačnost podataka navedenih u obrascu – Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom
traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni popis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje djela opštih
uslova Javnog konkursa.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog
konkursa,
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja se nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi,
u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni
konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju
od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15), (za radno mjesto pod rednim
brojem 1),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo), (za radna mjesta pod rednim br. 1. i 2),
4) isprave o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim
brojem 1).
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba
da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je radio kandidat – naziv
radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude
precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
– uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za
penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava
šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi
da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i
koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
– pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ako sadrži sve navedene elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi
u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VI
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa (Konkursna komisija), dužan je da u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanja opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podt.
1), 2), 3) i 4), kako slijedi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1.Ustava BiH),
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
ovog konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja se nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi,
u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće se sljedeći kandidat po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da ostave navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično ili poštom, na adresu:
Opština Istočna Ilidža, Ul. vojvode Radomira Putnika broj 2, 71 123 Istočna Ilidža, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs (broj i datum Konkursa).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Vladimir Sladoje, samostalni stručni saradnik za pravne poslove, kontakt
telefon: 057/316-362.
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12
i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o
pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “EuroBlic”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs za vrijeme trajanja roka za prijavu biće objavljen i na
zvaničnoj veb-stranici Opštine Istočna Ilidža.

Broj: 01-023- 287/19
21.6.2019. godine

Načelnik opštine,
Istočna Ilidža Marinko Božović, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.07.2019

Datum objave: 28.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.