fbpx

Prijem 2 radnika JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

Prijem 2 radnika JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA KULTURU ,,FILIP VIŠNjIĆ“ UGLjEVIK
Broj: 837/20

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakon o sistemu javnih službi („Službeni glasnik RS“ br. 68/07), člana 24. Statuta JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik broj 100/20 od 12.02.2020. godine, v.d.direktor Centra raspisuje:

O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

I UPRAŽNjENO RADNO MJESTO:
1. Stručni saradnik- informatičar……….1 izvršilac sa punim radnim vremenom.
2. Sekretarica……1 izvršilac sa punim radnim vremenom
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II OPŠTI USLOVI:
1.da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u Centru,
5.da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III POSEBNI USLOVI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– VSS smjer informacionih tehnologija (VII stepen stručne spreme)

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
-SSS (IV stepen stručne spreme)

Poslovi i zadaci koje će izvršilac obavljati definisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopja),
-izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-ovjerena fotokopija lične karte,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak ne stariji od 6 mjeseci (original),
-uvjerenje da nije osuđivan ne stariji od 6 mjeseci (original),
-ovjerenu fotokopiju diplome o školskoj spremi,
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat prije
zasnivanja radnog odnosa.

Postupak odabira kandidata vrši komisija koju imenuje v.d. direktora Centra.
Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor, Komisija za izbor kandidata po oglasu će obaviti razgovor-intervju. O vremenu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

V ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima oglasa svi kandidati biće pismeno obavješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na oglas neće biti vraćena kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Karađorđeva bb, 76 330 Ugljevik, kontakt telefon: 055/772-077, 055/773-641

VI OBJAVLjIVANjE OGLASA:
Oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Bijeljina BIRO Ugljevik.
Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava će se računati od dana poslednjeg objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.