fbpx

Prijem 2 radnika JU OŠ ,,Borisav Stanković“

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Borisav Stanković”, Banja Luka

Prijem 2 radnika JU OŠ ,,Borisav Stanković“

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ,,Borisav Stanković“
Ivana Kosančića 2
Banja Luka 78000

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik razredne nastave – profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac
2. Sekretar škole – diplomirani pravnik, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte); 3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom i sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku studiranja;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom; 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, s tim da imaju obavezu polaganja stručnog ispita u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u petak 30.10.2020 godine u 08,00 časova, a intervju u 09,00 časova.
Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u petak 30.10.2020. godine u 10,00 časova, a intervju u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ ,,Borisav Stanković”, Banja Luka, Ivana Kosančića 2, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”za Konkurs” i za koje radno mjesto konkurišu.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.