Prijem 2 radnika Kiseljak

Ovaj oglas je istekao

Općina Kiseljak

Prijem 2 radnika Kiseljak

Na osnovu člana 24., stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
13/19), a na zahtjev Općine Kiseljak, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak

5 / 745

Radna mjesta:
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove
01. Stručni suradnik za braniteljsko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršitelj
Služba za socijalnu skrb
02. Pomoćnik načelnika za socijalnu skrb – 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova: Vodi evidencije korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.
Obavlja poslove vođenja upravnog postupka radi utvrđivanja prava korisnika iz oblasti
braniteljsko-invalidske zaštite. Obavlja poslove na pripremi dokumentacije koje se odnose na
prava vezana za osobnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć od strane
drugog lica, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, temeljno osiguranje i druga
prava utvrđena pozitivnim propisima. Prima zahtjeve i kompletira dokumentaciju za priznavanje
statusa organizatora otpora, veterana-prvobranitelja, branitelja i statusa nositelja najviših ratnih
priznanja, radi reguliranja pitanja materijalnog osiguranja naprijed navedenih kategorija. Prima
stranke i istima pruža pravnu i stručnu pomoć u ostvarivanju prava iz braniteljsko-invalidske
zaštite. Vodi upisnik upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke,
kao i druge pomoćne upisnike koji se tiču braniteljsko-invalidske zaštite. Obavlja poslove
arhiviranja i čuvanja predmeta korisnika braniteljsko-invalidske zaštite. Izdaje uvjerenja na
temelju službenih evidencija po zahtjevima korisnika braniteljsko-invalidske zaštite. Obavlja i
druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelokruga službi u skladu sa važećim
zakonima.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj pravni fakultet, ili visoko obrazovanje prvog ciklusa, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
pravnog ili upravnog smjera,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
02. Opis poslova: Rukovodi radom odsjeka sa ovlaštenjima iz članka 39. ovog Pravilnika i
neposredno obavlja sljedeće poslove: Izrađuje programe i projekte iz nadležnosti odsjeka,
inicira izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa iz nadležnosti odsjeka. Prati propise iz oblasti
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom i stara se o njihovoj
dosljednoj primjeni. Vrši pedagoški i psihološki tretman svih kategorija malodobnih osoba i
njihovih roditelja, odnosno staratelja (maloljetnika bez roditeljskog staranja, maloljetnici čiji je
razvoj ometan u obitelji, odgojno zanemareni, zapušteni i delikventni maloljetnici). Radi na
zaštiti osoba izloženim nasilju u obitelji. Obavlja poslove savjetodavnog rada u rješavanju
obiteljsko-bračnih problema. Surađuje sa lokalnom zajednicom na suzbijanju i sprječavanju
društveno-neprihvatljivog ponašanja pojedinaca, obitelji i društvenih skupina. Radi na aktiviranju
osoba sa smetnjama u razvoju, upućuje ih na vještačenje, ocjenu, radi na uključivanju u
odgovarajuće škole, vodi odgovarajuću dokumentaciju, bavi se terapeutskim radom. Vrši
stručne poslove iz obiteljskog zakona (posredovanja i povjeru malobodne djece, usvajanje,
starateljstvo, malodobni brak i drugo). Sprovodi odgojnu mjeru prema malodobnim izvršiteljima
krivičnih djela. Sudjeluje u radu stručnog tima. Radi na izradi izvještaja, analiza i informacija iz
svoje djelatnosti iz nadležnosti odsjeka.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, završen filozofski fakultet – odsjek za pedagogiju i psihologiju, fakultet političkih
znanosti, pravni i upravni fakultet,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete
iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini:
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika (poz. 01.), koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine-prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/18 i 9/19) i
Pravilnikom o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijavu, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa
u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak sa pozivom na broj: 5/745“

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/opcina_kiseljak_konk_5_745.pdf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.