fbpx

Prijem 2 radnika Laktaši

Ovaj oglas je istekao

Opština Laktaši

Prijem 2 radnika Laktaši

Na osnovu člana 77. i člana 78. stav (1) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 49. Statuta Opštine Laktaši (“Službeni glasnik opštine Laktaši”, broj 8/17) i člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17),
načelnik opštine Laktaši raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši na neodređeno radno vrijeme

I – U Opštinsku upravu Opštine Laktaši primaju se u radni odnos na
neodređeno vrijeme u statusu službenika:
1. u Odjeljenju za prostorno uređenje:
– samostalni stručni saradnik za građevinske
poslove ……………………………………………………………………………..1 izvršilac;
2. u Odjeljenju za fi nansije, Odsjek za praćenje prihoda:
– samostalni stručni saradnik za poslove evidencije
i analize potraživanja …………………………………………………………1 izvršilac.
Opis poslova
1. Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za građevinske
poslove
Učestvuje u pripremi informaciono-dokumentacione osnove vezane za
pripremu (izradu) prostornoplanske dokumentacije; učestvuje u postupcima
donošenja planova (javne i stručne rasprave, prezentacije i dr.); zainteresovanim licima obezbjeđuje uvid u prostornoplansku dokumentaciju; postupa
po zahtjevima za izdavanje izvoda iz prostornoplanske dokumentacije; uče- stvuje u pripremi odluka i drugih propisa iz djelokruga rada (nadležnosti)
Odjeljenja; vrši uviđaj na terenu i sačinjava zapisnik o uviđaju; vrši kontrolu urađenih (stručnih mišljenja) urbanističko-tehničkih uslova i o tome izrađu- je stručno mišljenje; učestvuje u postupku izdavanja lokacijskih, odnosno
naknadnih lokacijskih uslova i građevinskih, odnosno naknadnih građevinskih dozvola i u drugim postupcima u nadležnosti Odjeljenja; vrši internu
kontrolu tehničke dokumentacije i o tome sačinjava izvještaj; vrši obračun doprinosa za fi nansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina u postupku izdavanja građevinske / naknadne građevinske dozvole; vrši
obračun troškova naknade za legalizaciju; vrši iskolčavanje građevinskih
objekata i sačinjava zapisnik o iskolčavanju, odnosno ovjerava isti; vrši kontrolu temelja građevinskog objekta i sačinjava zapisnik o kontroli, odnosno
ovjerava isti; obavlja poslove i u Prijemnoj kancelariji Odjeljenja; učestvuje
u pripremi, odnosno izradi raznih projekata na nivou lokalne zajednice i šire;
iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma i građenja prati kretanje u oblasti prostornog uređenja i urbanizma; odgovara za zakonito i blagovremeno
obavljanje poslova; odgovara za ispravnost i održavanje sredstava rada; sačinjava izvještaj o radu i dostavlja ga načelniku Odjeljenja; obavlja i druge
poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije trećeg zvanja.
2. Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove evidencije i analize potraživanja
Vrši unos potraživanja u pomoćnu knjigu po osnovu zakupa gradskog
građevinskog zemljišta, zakupa javnih površina (kiosci, bašte i ostalo), komunalne naknade, prekopa javne površine, komunalne takse za postavljanje
reklamnih panoa, veterinarsko-sanitarnih pregleda, vodovodnih i kanalizacionih sistema i sl. (u daljem tekstu: potraživanja); vrši izradu analitičkih
kartica i obezbjeđuje druge relevantne dokaze o uplati koje posjeduje za potrebe drugih odjeljenja; prati stanje potraživanja, šalje opomene dužnicima te
obavještava nadležna odjeljenja/odsjeke o stanju neizmirenog potraživanja i
sprovedenim aktivnostima iz svoje nadležnosti; prati stanje potraživanja po
vrstama, dužnicima i periodima za potrebe analize istih; učestvuje u pripremi,
kompletiranju i dostavljanju potrebne fi nansijske dokumentacije nadležnom
odjeljenju/odsjeku za utuživanje nenaplaćenih potraživanja i refundacija;
provjerava osnovanost zahtjeva uplatioca/stranke za povrat više ili pogrešno
uplaćenog iznosa naplaćenog po osnovu potraživanja i refundacija i priprema
dokumentaciju, analitičke kartice i dokaze o uplati na osnovu kojih se vrši
povrat ili preknjižavanje; izdaje potvrdu/uvjerenje o izvršenim uplatama po
zahtjevu uplatioca/stranke radi regulisanja izdavanja građevinske dozvole,
garancije banke, prodaje garaža i gradskog građevinskog zemljišta, uknjižavanja imovine i sl.; sačinjava izvještaje o naplati potraživanja po periodima;
vrši uvid u izvještaje obveznika koji nisu blagovremeno izmirili svoj dug prema Opštini i učestvuje u pripremi mjera za poboljšanje naplate potraživanja; sačinjava procjenu naplate spornih potraživanja; vrši obradu spornih, nenaplativih potraživanja, te sačinjava prijedlog za konačan otpis istih u skladu sa
zakonskim propisima i podzakonskim aktima Opštine; učestvuje u pripremi
nacrta akata u postupku obezbjeđenja naplate potraživanja; održava redovnu
komunikaciju sa odjeljenjima i odsjecima u pogledu kontinuiranog praćenja
statusa potraživanja; odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova; odgovara za ispravnost i održavanje sredstava za rad; obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije trećeg zvanja.
Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u
radni odnos.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem 1 su:
– VSS ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani
inženjer građevine i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, jedna (1)
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na
računaru i položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I pod rednim brojem
2 su:
– VSS ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ekonomskog
smjera i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi ili na stranici Opštine Laktaši
www.opstina-laktasi.com.
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine,
2. diplomu o završenoj stručnoj spremi,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o struč- nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15), ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u
struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa
kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4. dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, diploma, svjedočan- stvo ili druga isprava koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru),
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu Be-kategorije za upražnjeno radno mjesto pod rednim brojem 1.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na Konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija
za popunu upražnjenih radnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na
neodređeno radno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši (u daljem
tekstu: Komisija) obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ovjerene
izjave:
a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava op-šte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VI – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom, na
adresu: Opštinska uprava Opštine Laktaši, Karađorđeva ulica br. 56, Laktaši,
sa naznakom: Komisija za sprovođenje Javnog konkursa radi popunjavanja
upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši na neodređe- no radno vrijeme.
Kontakt osoba: Nikolina Makić, telefon: 051/334-214.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 08-120-6/19
5.3.2019. godine Načelnik,
Laktaši Ranko Karapetrović, s.r

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.