fbpx

Prijem 2 radnika Milići

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići

Prijem 2 radnika Milići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ Milići
Broj: 1052/19
Telefon : 056 / 741-600
r a s p i s u j e

К O N К U R S
za prijem radnika

1. Pedagog ….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme .
2. Profesor ekonomske grupe predmeta…… 1 izvršilac 9 časova sedmično na određenovrijeme do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to :

Opšti uslovi za radno mjesto 1 i 2 :
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Za radno mjesto po rednim brojem 1
1.Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: diplomirani pedagog,profesor pedagogije,profesor pedagogije i psihologije.
Кao dokaz priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci u školi na navedenim poslovima.
Кao dokaz priložiti: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,
3. Položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad u školi na poslovima stručni saradnik-pedagog.
Кao dokaz priložiti :uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2
1.Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: diplomirani ekonomista.
Кao dokaz priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci u školi na navedenim poslovima.
Кao dokaz priložiti: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,
3. Položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad u školi na poslovima profesora ekonomske grupe predmeta.
Кao dokaz priložiti : uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2
Pored dokumentacije, kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju, za bodovanje i to :
1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 25.11.2019. godine u 9,00 časova, sa kandidatima koji su uz potpisanu i blagovremenu prijavu na konkurs dostavili potpunu dokumentaciju kojom dokazuju da formalno-pravno ispunjavaju uslove konkursa.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako ne pristupe na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

Prijave, sa naznakom prijava na konkurs, slati na adresu:
JU Srednjoškolski centar “Milutin Milanković”
Nikole Tesle 34 , 75446 Milići

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 13.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.