fbpx

Prijem 2 radnika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

Prijem 2 radnika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU MAŠINSКA ŠКOLA
MRКONJIĆ GRAD
Sime Šolaje 91.
Telefoni: 050/212-976, 220-540

К O N К U R S
za prijem u radni odnos

1. Profesor matematike, 1 izvršilac,sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, 10 časova na određeno vrijeme , do 31.08.2020. godine,
2. Diplomirani inženjer saobraćaja-smijer drumski saobraćaj, 1 izvršilac, za 20 časova, na određeno vrijeme , do 31.08.2020.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmannje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne sprem.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) , kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja i kriterijumi za prijem.

Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
*na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
*na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,
*na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,ratnog vojnog invalida, borca;

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti , prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti dana 28.10.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Кanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Mašinska škola Mrkonjić Grad Sime Šolaje 9170 260 Mrkonjić Grad, sa naznakom Кomisiji za prijem.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.