fbpx

Prijem 2 radnika Novi Grad Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Općina Novi Grad Sarajevo

Prijem 2 radnika Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjeva Općine Novi Grad Sarajevo,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

01. Šef Odsjeka za obrazovanje i kulturu – 1(jedan)izvršilac
02. Stručni saradnik za provođenje preventivnih mjera i mjera sanacije nastalih
prirodnim nepogodama – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, raspoređuje poslove
na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava zakonito,
blagovremeno i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, redovno, usmeno ili
pismeno upoznaje Pomoćnika općinskog načelnika o stanju vršenja poslova odsjeka,
eventualnim problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo
rješavanje, postupa po nalozima Pomoćnika općinskog načelnika, prati realizaciju Zaključaka i
preporuka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti
odsjeka kojim rukovodi, prati zakonske i druge propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,
donosi nacrte odgovarajućih akata iz nadležnosti odsjeka, izrađuje operativne programe i
planove rada odsjeka, predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog i osnovnog
obrazovanja i odgoja, provodi politiku na stvaranju boljih uslova u objektima predškolskog i
osnovnog obrazovanja, te predlaže mjere u cilju njihovog unaprijeđenja, prati stanje i uslove
rada u oblastima obrazovanja i kulture, pomaže rad u navedenim oblastima obezbjeđenjem
finasijskih potpora u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima, obezbjeđuje izradu aplikacija
po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine iz svoje nadležnosti,
organizuje takmičenja i smotre učenika u oblasti nastavnih i vannastavnih aktivnosti na
općinskom nivou u saradnji sa nadležnim ministarstvima, prati rad osnovnih škola, analizira
uspjeh u učenju i vladanju učenika i predlaže nadležnim institucijama mjere za unapređenje
odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama, provodi procedure za realizaciju projekata
dodjele stipendija učenicima i studentima sa područja Općine, u skladu sa Pravilnikom o
stipendiranju učenika i studenata i Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata sportista,
razmatra izvještaje nadležnih institucije o radu i uvjetima rada u školama na području Općine,
sarađuje sa službom za privredu i lokalni ekonomski razvoj na realizacije projekata
prekvalifikacija/dokvalifikacije i stručnog usavršavanja, obezbjeđuje prezentacije i promocije
projekata Općine iz domena djelovanja službe, prati javne pozive iz domena obrazovanja,
kulture i drugih oblasti vezanih za rad službe, organizuje stručne i administrativne poslove za
komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika, učestvuje u izradi
prijedloga potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i
strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe, podnosi zahtjev za pokretanje procedure za
relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Općine za projekte iz nadležnosti odsjeka, učestvuje u
izradi akcionog plana službe u skladu sa budžetom, učestvuje u izradi prijedloga godišnjeg
plana javnih nabavki službe, prati dinamiku relizacije, te po ukazanim potrebama podnosi
zahtjev za izmjene i dopune istog, predlaže pokretanje procedure javnih nabavki u skladu sa
utvrđenom dinamikom plana javnih nabavki, učestvuje u izradi dijela tenderske dokumentacije
koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše
06 / 1159
uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge
odnosno radovi koji su predmet nabavke, prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama, te
predlaže poduzimanje potrebnih radnji u cilju urednog izvršenja istih, daje izjašnjenje kao osnov
za izjavljivanje pravnih lijekova protiv odluka drugostepenih organa u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima radi zaštite imovinsko-pravnih interesa Općine, u saradnji sa nadležnim
Pravobranilaštvom, priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i
namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe, organizuje
održavanje i upravljanje bazom podataka o projektima, realizaciji projekata, investitorima i sl.
kako bi se osigurale pravovremene i pouzdane informacije za sve zainteresirane subjekte,
priprema redovne izvještaje i informacije o radu odsjeka, odgovoran je za korištenje finansijskih,
materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih odsjeku, odgovara za primjenu Etičkog kodeksa od
strane državnih službenika i namještenika kao i čuvanje poslovnih tajni u okviru odsjeka,
odgovara i podstiče profesinalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim
subjektima, odgovoran je za održavanje i poboljšavanje kvaliteta upravljanja ISO standarda,
odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz
nadležnosti odsjeka, a za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika.
02.Opis poslova: Vrši poslove praćenja i istraživanja promjena i pojava u oblasti civilne zaštite
i izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala, vrši poslove koji se odnose na planiranje i
obezbjeđivanje materijalno-tehničkih sredstava i opreme potrebne za rad službi zaštite i
spašavanja i specijalizovanih jedinica civilne zaštite koje se formiraju na nivou Općine, vrši
aktivnosti na sprečavanju nastanka klizišta kao i saniranja istih nastalih usljed prirodnih
nepogoda, prati zakone i propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, učestvuje u izradi
Plana zaštite i spašavanja Općine u odnosu na pitanja popune ljudstvom i MTS-om i opremom,
vodi službenu evidenciju MTS-a i opreme sa kojom raspolaže Općina, prati stanje popune
ljudstvom i MTS-om i opremom organizovanih struktura civilne zaštite u Općini, izrađuje analize,
izvještaje, informacije i druge dokumente o stanju popune ljudstvom i MTS-om, vrši zbrinjavanje
ugroženog stanovništva i provodi preventivne i operativne mjere zaštite, te mjere za otklanjanje
posljedica, izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu
Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka, za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i
Pomoćniku općinskog načelnika.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01.
– VSS/VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja –
Filozofski ili Fakultet političkih nauka,
– radni staž na poslovima struke najmanje 4 godine,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02.
-VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – Fakultet političkih nauka ili
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
– radni staž na poslovima struke najmanje 1 godina,
– poznavanje rada na računaru
– vozački ispit B kategorije
Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 02.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180
ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko
fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe
kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon
položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o
položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom
obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo “, broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad
Sarajevo “
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V D DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/02_februar/opcina_novi_grad_06_1159.pdf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: ..

Datum objave: 05.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.