fbpx

Prijem 2 radnika Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU Centar „Sunce“ Prijedor

Prijem 2 radnika Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU Centar „Sunce“ Prijedor
Кralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

КONКURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije u svojstvu pripravnika, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine…………..1 izvršilac
2. Profesor demokratije i ljudskih prava sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine…………………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – za radno mjesto pod rednim brojem 2. („Službeni glasnik“, broj 41/18 ), i članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18) za radno mjesto pod rednim brojem 1. U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos- za radno mjesto pod rednim brojem 2.
da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi cuklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
– da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana – za radno mjesto broj 2.
– da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – za radno mjesto br.2.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos – za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u trajanju od 4 godine.

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14, 42/16, 24/19) – za radno mjesto pod rednim brojem 2. i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 102/14, 18/16, 45/16 , 74/18 i 26/19 ) – za radno mjesto pod rednim brojem 1, a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Кriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
-dužina radnog staža – za radno mjesto br. 2
-rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Škola će po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije za onog kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – za radno mjesto br. 2
-Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme- za radno mjesto broj 2.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce“ Prijedor, 30. 10.2019. godine sa početkom u 12:00 časova.
Кandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.
Кandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce“ Prijedor: Кralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.