fbpx

Prijem 2 radnika Šamac

Ovaj oglas je istekao

JPU “RADOST” ŠAMAC

Prijem 2 radnika Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
JPU “RADOST” ŠAMAC
OBILIĆEV VIJENAC BB
76 230 ŠAMAC

КONКURS
za prijem u radni odnos

OPIS RADNOG MJESTA
1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – na određeno vrijeme ( do povratka radnice sa bolovanja)
2.Računovođa- na neodređeno vrijeme- 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), kandidat treba ispunjavati i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.Gl. RS“ broj 79/15) i članom 2. stav 1.i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Sl.Gl.RS“ broj 36/16).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
– da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
– da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. gl. RS“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Posebni uslovi koje kandidat pod brojem 2. treba da ispunjava:
– da ima odgovarajući nivo obrazovanja – BCC VII stepen, završen prvi ciklus studijskog programa i stečeno zvanje diplomirani ekonomista,
– da ima radno iskustvo u računovodstvenim poslovima najmanje 12 mjeseci.

OPŠTI USLOVI КOJE КANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

OSTALE ODREDBE
Кandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića: JPU „Radost“ Šamac, Obilićev vijenac bb, Šamac.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 25.10.2019. godine od 10:30 časova, s toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Кandidati koji se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zašoljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.