fbpx

Prijem 2 radnika Šamac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Šamac

Prijem 2 radnika Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ŠAMAC
К.A.КARAĐORĐEVIĆA 4
76 230 ŠAMAC

КONКURS
za upražnjena radna mjesta u Opštinskoj upravi opštine Šamac

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Šamac:

1. Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove (tehnički sekretar) – 1 izvršioc;
kategorija: opštinski službenik sedme kategorije; zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.
2. Samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i preduzetništvo – 1 izvršioc;
kategorija: opštinski službenik pete kategorije; zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.

II – OPIS POSLOVA

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 1
– vrši administrativne i druge poslove u vezi sa funkcijom načelnika,
– vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala koji su upućeni Кabinetu načelnika,
– osigurava tehničke i druge uslove za pripremu i održavanje sastanaka načelnika opštine,
– vrši zavođenje i arhiviranje predmeta načelnika opštine,
– vrši najavu stranaka, prima telefonske pozive i poruke za načelenika opštine,
– vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine.

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 2
-priprema i izrađuje projektne prijedloge koji su vezani za razvoj privrede i preduzetništva na području opštine Šamac,
– aktivno sarađuje sa privatnim sektorom, predstavnicima malih, srednjih i strateških
preduzeća za podršku privatnom sektoru i drugim asocijacijama,
– učestvuje u pripremi aplikacija malih i srednjih preduzeća sa područja opštine Šamac koja apliciraju po javnim pozivima drugih institucija za podsticanje i razvoj privrede,
– aktivno učestvuje u pripremanju i organizaciji skupova, sajmova, manifestacija na području opštine Šamac iz oblasti privrede,
– priprema statističke podatke iz oblasti privrede za potrebe organa opštine,
– usmjerava i informiše zainteresovana lica u ostvarivanju svojih prava u vezi obavljanja privredne djelatnosti,
– priprema polugodišnji i godišnji izvještaj u propisanom roku i dostavlja ga nadležnim subjektima,
– prati propise, priprema akta neophodna za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole,
– obavlja stručne poslove iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa zakonom, prihvaćenim standardima i smjernicama Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole,
– izrađuje plan rada za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole za narednu godinu,
– izvještava rukovodioca subjekta o stanju i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole,
– informiše Načelnika o eventualnom sukobu interesa vezano za poslove finansijskog upravljanja i kontrole,
– daje stručna mišljenja i preporuke za unapređenje poslovanja i ostvarenje ciljeva opštinske administracije,
– aktivno učestvuje u poslovima i radnim zadacima upravljanja razvojem, na poslovima strateškog planiranja, implementacije i vrednovanja Strategije,
– vrši i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika odjeljenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je lice starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

IV – POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 1
Srednja stručna sprema, završena gimnazija, ekonomska ili upravna škola, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 2

Visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru.

V – POTREBA DOКUMENTA
Prilikom podnošenja prijave na Кonkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Кao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti ovjerenu fotokopiju :
-diplome o stručnoj spremi,
-isprave kojim dokazuje iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
-stručnog ispita za rad u organu uprave i
-potvrdu ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

VI- Sukob interesa
Кandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u smislu odredbi čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16).

VII – INTERVJU I IZBOR КANDIDATA
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Кonkursna komisija obaviće pismenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave. Na dan pismene provjere kandidati će dobiti obavještenje o mjestu i datumu obavljanja usmenog intervjua.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Кomisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кomisije dostavi dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII – ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I OBJAVLJIVANJE КONКURSA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, К.A.Кarađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.
Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.