fbpx

Prijem 2 radnika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Prijem 2 radnika Sarajevo

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Predsjedništva Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za informatiku

1/02 Stručni saradnik za poslove prevođenja

 

 

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

1/01 Stručni savjetnik za informatiku

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za informatiku obavlja poslove održavanja i razvoja IKT sistema u PBiH, poslove osiguranja korisničkih kredencijala u skladu s Pravilnikom o korištenju IKT sistema, poslove nadgledanja i održavanja rada Cisco mrežne opreme (koja između ostalog uključuje višeslojnu sigurnosnu strukturu, VPN vezu, WiFi infrastrukturu i udaljeni pristup ograničenog broja korisnika IKT sistemu) i serverske opreme (bazirane na kompleksnom sistemu sa serverima, storage, backup i drugim hardverskim komponentama) vodeći računa o redovnoj nadogradnji, sigurnosti i predupređenju potencijalnih kvarova i/ili dostizanju maksimalnih raspoloživih kapaciteta, poslove nadgledanja i održavanja rada opreme za digitalno audio snimanje sjednica i opreme za videokonferenciju, poslove nadgledanja i održavanja rada i druge opreme (koja je pridružena IKT opremi kao što su klima jedinice u server sobi, UPS jedinice, rack ormari za pasivnu mrežnu infrastrukturu i slično), poslove nadgledanja sistemskih zapisa i održavanja rada sistemskog softvera, poslovi redovnog nadgledanja i tehničkog održavanja rada aplikacijskog softvera uključujući sistem za elektronsko upravljanje dokumentima (u daljem tekstu DMS sistem) baziranog na .NET tehnologijama koji se koristi u PBiH, poslovi obuke svih nivoa korisnika u radu sa DMS sistemom prilagođenim za elektronsko kancelarijsko poslovanje u PBiH, poslove analize poslovnih procesa, poslove predlaganja, kreiranja i testiranja novih radnih procesa u DMS sistemu u skladu s potrebama korisnika, redovno koordinira i sarađuje s drugim institucijama s kojima je IKT sistem PBiH integrisan, koordinira potrebnim poslovima IKT kompanija s kojima PBiH ima sklopljene ugovore o održavanju i pružanju IKT usluga vezanih za IKT sistem u PBiH, koordinira s institucijom koja je zadužena za Microsoft licenciranje softvera u PBiH, planira i predlaže poboljšanja u radu IKT sistema u PBiH u skladu s korisničkim potrebama, poslove održavanja i planiranja potreba za korisničkom opremom, poslove korisničke podrške, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Službe. Stručni savjetnik za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

Posebni uslovi: VSS, tehnički fakultet – smjer informatika ili drugi fakultet informatičkog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

SLUŽBA ZA PROTOKOL I CEREMONIJAL

1/02 Stručni saradnik za poslove prevođenja

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja prijevode pisanih materijala poput programa, akata, dopisa, govora, zdravica i drugih pisanih materijala s engleskog jezika na bh. službene jezike koji se dostavljaju Sekretarijatu i kabinetima, obavlja prijevode pisanih materijala poput programa, akata, dopisa, govora, zdravica i drugih pisanih materijala koji se dostavljaju Sekretarijatu i kabinetima sa bh. službenih jezika na engleski jezik, obavlja simultano/konsekutivno prevođenje na sastancima protokolarno – sigurnosnih prethodnica u zemlji, te na drugim sastancima radnog karaktera za potrebe Službe, Sekretarijata i kabineta, izrađuje akte, dopise i najave na engleskom jeziku koji se upućuju nadležnim institucijama prilikom organizacije posjeta članova Predsjedništva BiH u zemlji i inostranstvu, kao i posjeta šefova država i drugih visokih dužnosnika koji na poziv Predsjedništva BiH dolaze u Bosnu i Hercegovinu, učestvuje u organizaciji i realizaciji prijema, koktela, svečanih i radnih ručkova i večera čiji su domaćini članovi Predsjedništva BiH, unosi i obrađuje podatke i dokumente nastale u radu, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe po nalogu šefa Službe. Stručni saradnik za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

 

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci; poznavanje stranog jezika; položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–       dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika-za radno mjesto 1/02;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru-za radno mjesto 1/02.

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kojeg uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, također neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu uspješni na pisanom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pisanog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pisanog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 01.07.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5267%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-sekretarijatu-predsjednitva-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.07.2019

Datum objave: 11.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.