Prijem 2 radnika Sitneši

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Sitneši

Prijem 2 radnika Sitneši

OPIS RADNOG MJESTA
1. Nastavni predmet ENGLESKI JEZIK (16 časova) na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, u radni odnos se prima lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. BIBLIOTEKAR ½ radnog vremena na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, najkasnije do 31. 08. 2018. u radni odnos se prima lice sa iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. Glasnik RS br. 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u Osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“,broj :77/09, 86/10 , 25/14 i 76/15), Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa čl. 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju /Sl. Glasnik RS br.44/17) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br.102/14 i 45/16).Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (sl. Gl. RS br. 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-Potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, tačna adresa stanovanja i kontakt telefon
-Uvjerenje o državljanstvu
-Izvod izmatične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate školaće zatražiti službenim putem
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiralja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih nvalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o outvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u COŠ Sitneši dana 19.02. 2018. godine, u 13 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata na adresu: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Sitneši 78422 sa naznakom „ZA KONKURS“
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_radnika_-_os_vuk_karadzic_sitnesi5/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.