fbpx

Prijem 2 radnika Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

Prijem 2 radnika Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva za
kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

4 / 542

Radna mjesta:
01. Pomoćnik ministra za kulturu – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za mlade – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: Rukovodi Odjeljenjem i odgovoran je za korištenje materijalnih i
finansijskih sredstava i ljudskih potencijala u Odjeljenju; raspoređuje vršenje svih
poslova iz nadležnosti Odjeljenja na službenike i/ili namještenike, vodeći računa o
njihovoj ravnomjernoj opterećenosti; prati obavljanje poslova i osigurava
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja;
daje prijedloge, uputstva i pruža stručnu pomoć pri vršenju pojedinih poslova iz
djelokruga rada Odjeljenja; po potrebi sarađuje i usklađuje rad sa drugim
pomoćnicima ministra i sekretarom radi blagovremenog, kvalitetnog i efikasnog
izvršenja poslova Odjeljenja; priprema mišljenja i prijedloge u vezi sa donošenjem
propisa iz svoje nadležnosti; na osnovu godišnjeg programa rada Ministarstva
izrađuje tromjesečne planove rada za područje rada Odjeljenja; vrši najsloženije
poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; učestvuje u pripremi tekstova propisa i prati
pravilnu primjenu zakona i drugih propisa u oblasti kulture; priprema odgovore na
pitanja koji se odnose na oblast kulture po zahtjevu poslanika, skupštinskih
komisija, Vlade Kantona i drugih pravnih i fizičkih lica; predlaže prioritete u
rješavanju zahtjeva dostavljenih od strane ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz
oblasti kulture; sačinjava i podnosi Ministru tromjesečni izvještaj o izvršavanju plana
rada za proteklo tromjesečje i godišnji izvještaj o radu Odjeljenja; redovno upoznaje
Ministra o stanju i problemima u oblasti kulture i predlaže poduzimanje potrebnih
mjera; učestvuje u radu Stručnog kolegija; predlaže ocjenu državnih službenika i
namještenika kojima je neposredno nadređen; učestvuje u radu stručnih komisija ili
radnih grupa na državnom, federalnom i međukantonalnom nivou na planu vezano
za oblast kulture; radi na svom stručnom usavršavanju; obavlja i druge poslove po
nalogu Ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
Ministra; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Ministru.
02. Opis poslova: Učestvuje u pripremi prijedloga godišnjeg programa rada i izradi
periodičnih planova rada za mlade; ostvaruje saradnju i usklađuje aktivnosti sa
omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima na istraživanju o potrebama i
problemima mladih; vodi evidenciju o udruženjima i drugim vidovima udruživanja
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

mladih; u izvršavanju poslova svog radnog mjesta sarađuje sa drugim službenicima
Odjeljenja i sekretarom Ministarstva, radi blagovremenog, kvalitetnog i efikasnog
izvršenja poslova za područje svoga rada; učestvuje u pripremama nacrta propisa
vezano za mlade; prati primjenu zakona i drugih propisa vezano za mlade; vrši
prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa rada i budžeta Ministarstva
vezano za mlade; učestvuje u izradi prijedloga, raznih izvještaja, informacija i drugih
stručnih i analitičkih materijala kojima se vrši informisanje nadležnih organa i
institucija o stanju i problemima vezano za mlade; vrši konsultovanje i informisanje
mladih o projektima i programima za mlade, kao i o aktivnostima i načinu realizacije
istih; priprema odgovore na poslanička pitanja; radi na svom stručnom
usavršavanju; vrši i druge poslove vezano za mlade po nalogu pomoćnika ministra
za sport i mlade i Ministra; za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku ministra za
sport i mlade.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
-Visoka stručna sprema – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova-društvenih nauka,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 02:
-Visoka stručna sprema – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
bodova-društvenih nauka,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za
kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sa pozivom na broj: 4/542”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 26.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.