fbpx

Prijem 2 radnika Zenica

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona

Prijem 2 radnika Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Kantonalne uprave za šumarstvo Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za šumarstvo
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona

5 / 793

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za šumsko-kazneni registar – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za integralnu zaštitu šuma, lovstvo i ekologiju – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane
metodologije za vođenje šumskih šteta, zaprima, pregleda i priprema sve prijave za šumske
štete dostavljene od odjeljenja Uprave, te iste zavodi u odgovarajući registar i proslijeđuje u
daljnju proceduru; uspostavlja, vodi i održava Registar šumskih šteta, kao i druge evidencije
iz te oblasti, u saradnji sa načelnikom Službe sarađuje sa kantonalnim šumskoprivrednim
društvom u svim poslovima vezano za ostvarivanje odštetnog zahtjeva u prekršajnim i
krivičnim postupcima; uređuje i vodi registar šumskih čekića; izrađuje periodične i godišnje
izvještaje o svom radu i podnosi ih načelniku Službe; priprema i učestvuje u izradi
periodičnih i godišnjih izvještaja Službe; blagovremeno dojavljuje i obavještava Upravu i po
potrebi druge institucije (policiju, inspekciju) o svim nezakonitim radnjama koje se odvijaju
unutar šuma ili su u vezi sa šumom, a koje uoči u vršenju poslova i radnih zadataka, kao i
izvan radnog vremena; obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni, a spadaju u
djelokrug radnog mjesta, po nalogu direktora i šefa Službe; za svoj rad odgovara direktoru i
šefu Službe.
02. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja za oblast integralne zaštite šuma,
lovstva i ekologije; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane
metodologije; prikuplja i objedinjava podatke, formira i vodi bazu podataka vezano za
integralnu zaštitu šuma, lovstvo i ekologiju za područje Kantona; predlaže mjere i radi na
svim aktivnostima iz nadležnosti Uprave, a u domenu propisa koji regulišu oblast lovstva i
ekologije; sarađuje sa drugim institucijama, organima, službama i ustanovama vezano za
oblast lovstva i ekologije; prati stanje, prikuplja i objedinjava podatke o zdravstvenom stanju
svih šuma, sačinjava odgovarajuće izvještaje i blagovremeno ih putem načelnika Službe
proslijeđuje u daljnju proceduru; u saradnji sa odjeljenjima Uprave učestvuje u izradi
operativnih planova integralne zaštite, planove zaštite šuma od požara i druge planove i
programe po ukazanoj potrebi i aktivno učestvuje u njihovoj realizaciji; učestvuje u izradi
stručnog mišljenja za formiranje i reviziju šumskoprivrednog područja; učestvuje u izradi
stručnog mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom; učestvuje
u davanju stručnog mišljenja na šumskoprivredne osnove; učestvuje u donošenju projekata
za izvođenje za privatne šume; uređuje i vodi registar šumskih požara; izrađuje periodične i
godišnje izvještaje o svom radu i podnosi ih načelniku Službe; priprema i učestvuje u izradi
periodičnih i godišnjih izvještaja Službe; blagovremeno dojavljuje i izvještava Upravu i po
potrebi druge institucije (policiju, inspekciju) o svim nezakonitim radnjama koje se odvijaju
unutar šume ili su u vezi sa šumom, a koje uoči u vršenju poslova i radnih zadataka, kao i
izvan radnog vremena; obavlja i druge poslove i zadatke koji nisu izričito navedeni, a
proizilaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta, po zahtjevu
šefa Službe i direktora; za svoj rad odgovara šefu Službe i direktoru.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati za pozicije 01. i 02.
moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:
– VII stepen stručne spreme – šumarski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (180
ECTS bodova) ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – šumarske struke – odsjek
šumarstva,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnoj upravi za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva Srednjobosanskog kantona sa pozivom na broj: 5/793“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 31.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.