fbpx

Prijem 20 učitelja Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Prijem 20 učitelja Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 8/18. i 7/19.) suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-1481-1/20 od 21.08.2020. godine i broj: 05-02-30-1481-2/20 od 07.09.2020. godine kao i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 06-02-962/20 od 18.09.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk sa sjedištem Škole na adresi Kralja Tomisla 94. Čitluk, raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J

 1. na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
 1. učitelj razredne nastave                              3 izvršitelja
 2. učitelj hrvatskog jezika                               1 izvršitelj (19 sati tjedno)
 3. učitelj hrvatskog jezika                               1 izvršitelj (5 sati tjedno)
 4. učitelj engleskog jezika                               1 izvršitelj (10 sati tjedno)
 5. učitelj talijanskog jezika                              1 izvršitelj (10 sati tjedno)
 6. učitelj njemačkog jezika                              1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 7. učitelj njemačkog jezika                              1 izvršitelja (12 sati tjedno)
 8. učitelj matematike                                        1 izvršitelja (20 sati tjedno)
 9. učitelj matematike                                        1 izvršitelja (20 sati tjedno)
 10. učitelj matematike                                        1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 11. učitelj fizike                                                  1 izvršitelj (22 sata tjedno)
 12. učitelj povijesti                                             1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 13. učitelj geografije/zemljopisa                        1 izvršitelja (20 sati tjedno)
 14. učitelj geografije/zemljopisa                        1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 15. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture            1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 16. učitelj likovne kulture                                   1 izvršitelja (20 sati tjedno)
 17. učitelj likovne kulture                                   1 izvršitelja (3 sata tjedno)
 18. učitelj katoličkog vjeronauka                       1 izvršitelj (14 sati tjedno)

b. na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta a najdalje do 07.05.2021. godine

– pedagog škole                                              1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

c. na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta a najdalje do 30.06.2021. godine

– učitelj razredne nastave                              1 izvršitelj

d. na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta a najdalje do 03.01.2021. godine

– učitelj engleskog jezika                                 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 26/16. i 89/18.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14 i 7/16.)

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

 • za radna mjesta pod točkom a) redni broj od: 1.-17.; točkama b) c) i d) viša ili visoka stručna sprema;
 • za redni broj pod točkom a) redni broj 18. viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka

Kandidati su pod obveznom i rangirajućom/dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se: prijava za natječaj, kratak životopis, diploma/svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, preslika osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i rangirajuće/dodatne dokumente utvrđene Kriterijima za izbor kandidata prijavljenih na natječaj za slobodna radna mjesta: dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao nadležne Službe za zapošljavanje, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija.

Primljeni kandidati su po prijemu u radni odnos, odnosno do zaključenja Ugovora o radu dužni dostaviti liječničko uvjerenje ne starije od šest (6) mjeseci i potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od tri (3) mjeseca.

Kandidat koji prvi put sa Školom zasniva radni odnos ima odraditi probni rad od tri (3) mjeseca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju.

U slučaju izjednačenog broja bodova a sukladno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 6/18.) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Kandidati su u prijavi za natječaj dužni dostaviti kontakt telefon i mail adresu, kako bi naknadno mogli biti pozvani na intervju.

Prijave na natječaj sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Kralja Tomislava 94.

88 260 Čitluk

sa naznakom “za natječaj”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 20

Datum isteka: 29.09.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.