fbpx

Prijem 23 pripravnika Zvornik

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Zvornika raspisuje javni konkurs

Prijem 23 pripravnika Zvornik

Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 4. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom
osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni
glasnik grada Zvornik”, br. 3/18 i 10/19), a u vezi sa projektom Vlade
Republike Srpske “Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u
statusu pripravnika u 2020. godini”, kao i Odlukom o odobravanju sredstava za fi nansiranje zarada pripravnika sa VSS, broj: 02.7.3/0601-5962/20, od
4.9.2019. godine, Odlukom o odobravanju sredstava za fi nansiranje zarada
pripravnika sa SSS – djece poginulih boraca VRS, broj: 02.7.3/0601-596-
2/20, od 4.9.2020. godine, i Odlukom o odobravanju sredstava za fi nansiranje
zarada pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS, broj: 02.7.3/0601-
596-2/20, od 20.10.2020. godine, gradonačelnik Zvornika raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Zvornika

I
Gradonačelnik Zvornika raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u
radni odnos na određeno vrijeme:
1. u trajanju od 12 mjeseci, jedanaest pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ESTS
bodova, u četvorogodišnjem trajanju:
– diplomirani ekonomista ……………………………………………….. 2 pripravnika,
– diplomirani pravnik ……………………………………………………….1 pripravnik,
– diplomirani pravnik za bezbjednost i
kriminalistiku ………………………………………………………………….1 pripravnik,
– diplomirani inženjer poljoprivrede ………………………………… 2 pripravnika,
– diplomirani ekolog …………………………………………………………1 pripravnik,
– diplomirani inženjer zaštite na radu …………………………………1 pripravnik,
– diplomirani profesor sporta i fi zičkog vaspitanja ……………….1 pripravnik,
– diplomirani inženjer informacionih tehnologija …………………1 pripravnik,
– diplomirani inženjer građevinarstva …………………………………1 pripravnik;
2. u trajanju od 12 mjeseci: jedan pripravnik sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ESTS
bodova, u trogodišnjem trajanju:
– strukovni inženjer zaštite životne sredine 1 pripravnik;
3. u trajanju od 12 mjeseci: dva pripravnika – djeca poginulih boraca
VRS, sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova, u četvorogodišnjem trajanju:
– diplomirani inženjer saobraćaja ……………………………………….1 pripravnik,
– diplomirani inženjer računarstva i informatike ………………….1 pripravnik;
4. u trajanju od šest mjeseci: šest pripravnika – djeca poginulih boraca
VRS, sa završenom srednjom stručnom spremom:
– ekonomski tehničar ……………………………………………………… 2 pripravnika,
– elektrotehničar računarstva ……………………………………………..1 pripravnik,
– elektrotehničar energetike ……………………………………………….1 pripravnik,
– hemijski tehničar …………………………………………………………..1 pripravnik,
– daktilograf …………………………………………………………………….1 pripravnik;
5. u trajanju od šest mjeseci: tri pripravnika, sa završenom srednjom
stručnom spremom:
– ekonomski tehničar ………………………………………………………..1 pripravnik,
– bankarski tehničar ………………………………………………………….1 pripravnik,
– pravni tehničar ………………………………………………………………1 pripravnik.
II – Status
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi
osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje
posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom
stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od
vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, u
skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave.
IV – Posebni uslovi
Pripravnik mora ispunjavati sledeće posebne uslove:
1. završen fakultet odgovarajućeg smjera (kandidati za pripravnike iz tačke I st. 1, 2. i 3.),
2. završena srednja škola odgovarajućeg smjera (kandidati za pripravnike iz tačke I st. 4. i 5.)
3. da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
4. da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
kao aktivan tražilac posla,
5. da ima status djeteta poginulog borca VRS (kandidati za pripravnike
iz tačke I st. 3. i 4.).
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na info-pultu Gradske uprave
Grada Zvornika i na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika i Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte i uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i
izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u gradskoj upravi i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Izjave su sastavni dio prijavnog obrasca i ne moraju se posebno prilagati.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– popunjenih stranica radne knjižice,
– uvjerenja o prosjeku ocjena na studijama ili dodatka diplomi (ako se
izdaje) iz kog se može vidjeti prosjek ocjena na studijama (kandidati za pripravnike iz tačke I st. 1, 2. i 3.),
– svjedočanstava svih razreda srednje škole (kandidati za pripravnike iz tačke I st. 4. i 5.),
– uvjerenja da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike
Srpske kao aktivan tražilac posla.
Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovane diplome. Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ
prije 6.4.1992. godine i oni koji su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju
obavezu nostrifi kovanja diplome.
VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.
Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim konkursom za prijem pripravnika su sljedeći:
1) prosjek ocjena,
2) dužina čekanja na zaposlenje u struci i
3) opšti utisak.
VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjere-
16.11.2020. OGLASNI DIO – Broj 114 V
ne izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V i dokaz o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u
dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog
informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Kontakt osoba: Slađana Tijanić, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima; tel. 056/232-254.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava
Grada Zvornika, 75 400 Zvornik, Ul. Svetog Save br. 124, sa naznakom: Prijava
na Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Zvornika.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom nije potrebno dostavljati.
Broj: 02-123-17/20
11.11.2020. godine Gradonačelnik,
Zvornik Zoran Stevanović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114

Broj izvrsilaca: 23

Datum isteka: 02.12.2020

Datum objave: 17.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.