fbpx

Prijem 26 profesora JU Srednja građevinska škola Mostar

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja građevinska škola Mostar

Prijem 26 profesora JU Srednja građevinska škola Mostar

Na osnovu članova 62. i  96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK  („Sl. novine HNK“ broj: 5/19), člana 36. Pravila JU Srednje građevinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1415-3/20 od 01.09.2020. godine i odluke Školskog odbora broj: 05-04-36-867 /20  od  09.09.2020. godine, raspisuje se

JAVNI  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Na određeno vrijeme  do 15.07.2021. godine

 1. Profesor fizike – 1 izvršilac (5 časova sedmično)
 2. Profesor matematike – 1 izvršilac (19  časova sedmično)
 3. Profesor matematike – 1 izvršilac (10 časova sedmično)
 4. Profesor za predmet demokratija i ljudska prava – 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 5. Profesor bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac (14 časova sedmično)
 6. Profesor likovne grupe predmeta – 1 izvršilac (20 časova sedmično)
 7. Profesor građevinske grupe predmeta – 3 izvršioca (60 časova sedmično)
 8. Profesor građevinske grupe predmeta – 1 izvršilac (12 časova sedmično)
 9. Profesor arhitektonske grupe predmeta – 2 izvršioca (40 časova sedmično)
 10. Profesor arhitektonske grupe predmeta – 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 11. Profesor ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 12. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac (20 časova sedmično)
 13. Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac (8 časova sedmično)
 14. Profesor njemačkog jezika – 1 izvršilac (10 časova sedmično)
 15. Profesor turskog  jezika – 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 16. Profesor islamske vjeronauke – 1 izvršilac (5 časova sedmično)
 17. Profesor praktične nastave – keramičar – teracer – 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 18. Profesor hemije – 1 izvršilac (3 časa sedmično)
 19. Profesor informatike – 1 izvršilac (8 časova sedmično)
 20. Profesor geodetske grupe predmeta – 1 izvršilac (4 časa  sedmično)
 21. Profesor biologije – 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 22. Sekretar – 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 23. Radnik na održavanju čistoće – 1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Pored općih, Zakonom predviđenih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene važećim Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, važećim Nastavnim planom i programom, Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, te ostalim normativnim aktima Škole i to:

 • za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. i 21.:  odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen),  odnosno  visoko  obrazovanje  prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova;
 • za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21  položen stručni ispit
 • za radno mjesto pod rednim brojem 4.: završena obuka  za realizaciju sadržaja iz predmeta demokratija i ljudska prava za srednje škole, kod organa nadležnog za obuku;
 • za radno mjesto pod rednim brojem 16.: certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja izdat od Rijaseta Islamske zajednice u BiH i sa potpisom reisu-l-uleme;
 • za radno mjesto pod rednim brojem 17.: odgovarajuća stručna sprema (VŠS – VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova , VKV – V stepen, SSS – IV stepen – zvanje građevinski tehničar ili arhitektonski tehničar);
 • za radno mjesto pod rednim brojem 22.: odgovarajuća stručna sprema VŠS (VI stepen) ili VSS (VII stepen), odnosno  visoko  obrazovanje  prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova (prioritet imaju kandidati pravne struke), poznavanje rada na računaru;
 • za radno mjesto pod rednim brojem 23.: završena Osnovna škola.

Uz  potpisanu prijavu na konkurs  (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti:

 • kraću biografiju,
 • dokaz  o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21.),
 • izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),
 • uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
 • uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku školovanja na oba ciklusa studiranja relevantnog za obavljanje  poslova koji se traže konkursom,
 • uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • uvjerenje o radnom stažu na poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama,
 • uvjerenje o radnom stažu  na poslovima van neposrednog odgojno-obrazovnog rada, sa stručnom spremom koja se traži konkursom, te
 • ostale relevantne dokumente u skladu sa posebnim uslovima.

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju lica iz člana 1. Zakona, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti originalnu, ili uredno ovjerenu fotokopiju (ne stariju od 6 mjeseci).

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu s Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni putem e-maila.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Izabrani kandidati dužni su, prije zaključivanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokumenti ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon  036 551 456.

Prijave na konkurs slati isključivo poštom na adresu:

JU Srednja građevinska škola Mostar

Konak bb

88000 Mostar

Sa naznakom

„Prijava na konkurs – za konkursnu komisiju“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 26

Datum isteka: 19.09.2020

Datum objave: 14.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.