fbpx

Prijem 27 radnika A.D. OC „Jahorina“ Pale

A.D. OC „Jahorina“ Pale

Prijem 27 radnika A.D. OC „Jahorina“ Pale

OPIS RADNOG MJESTA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR „JAHORINA“ PALE
P A L E
Broj: 4936-OC/21

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 30/10 i 102/12) i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, broj: 4935-OC/21 od 04.08.2021. godine, Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, objavljuje;

O G L A S
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za IT, marketing i prodaju

I A.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2021/2022, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, na radno mjesto, kako slijedi:

1. Prodavac (na ski kasama) – 25 izvršilaca;
2. Prodavac (u Suvenir šopu) – 2 izvršioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi za prijem radnika:
Opšti uslovi:
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
-IV stepen stručne spreme,
-poznavanje engleskog jezika i rada na računaru,
-radno iskustvo: 3 mjeseca na istim ili sličnim poslovima.

III Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (SSS – IV stepen stručne spreme),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika i rada na računaru,
-uvjerenje o radnom iskustvu ili ovjerena kopija radne knjižice (stranice sa osnovnim podacima i stranice na kojima je upisan radni staž).

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Pale i na oglasnoj tabli i sajtu Društva http://www.oc-jahorina.com.

V Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Ruski dom, Jahorina bb., 71420 Pale, sa naznakom: „Javni konkurs za prijem radnika – navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“.

Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2021. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 27

Datum isteka: 30.09.2021

Datum objave: 27.08.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.