fbpx

Prijem 3 državna službenika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Prijem 3 državna službenika Sarajevo

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

6 / 1154

01.Sekretar ministarstva – 1(jedan) izvršilac
02.Stručni savjetnik za normativno – pravne poslove u oblasti rada i radnih
odnosa u Sektoru za rad i zapošljavanje, Odsjek za rad, sigurnost i zdravlje
na radu – 1(jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik u oblasti rada, sigurnosti i zdravlja na radu u Sektoru za
rad i zapošljavanje, Odsjek za rad, sigurnost i zdravlje na radu
– 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova:Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju
organizaciju i rad organa državne službe, koordinira radom organizacionih jedinica,
sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira program
rada organa državne službe i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i
ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi
rukovodilac organa državne službe; upoznaje ministra o stanju i problemima iz okvira
svoje nadležnosti, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera; izvršenje navedenih
poslova sekretara Ministarstva ostvaruje u dogovoru sa rukovodiocima osnovnih
organizacionih jedinica. Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovara ministru, u skladu
sa zakonom, drgim propisima i ovim pravilnikom.
Pripadajuća osnovna neto plaća 2.153,68 KM.
02.Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrete zakona, drugih propisa i općih akata iz
oblasti rada i radnih odnosa i vrši njihovu nomotehničku obradu; priprema izmjene i
dopune tih propisa; vrši stručnu obradu sistematskih pitanja koja služe za izradu zakona
drugih propisa i općih akata, rješava u prvostepenom i drugostepenom upravnom
postiupku; priprema nacrte stručnih objašnjenja, odgovora i mišljenja za primjenu
zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih
subjekata ili po službenoj dužnosti iz oblasti rada i radnih odnosa, provodi politiku,
izvršava zakone, druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti rada i
radnih odnosa i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, izrađuje analize, izvještaje,
informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka;
vrši druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.424,21 KM.
03.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistematskih rješenja od značaja za oblast rada,
sigurnosti zdravlja na radu; provodi politiku, izvršava zakone, druge propise i opće akte i
s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, rada i radnih odnosa i
posljedica koje mogu nastati u ovim oblastima; izrađuje analize, izvještaje, informacije i
druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u
izradi nacrta stručnih objašnjenja, odgovara i mišljenja za primjenu zakona, drugih
propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po
službenoj dužnosti iz oblasti rada, radnih odnosa, sigurnosti i zdravlja na radu; prema
uputi priprema odgovore na novinarske upite, vrši i druge poslove koje mu odredi šef
Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.285,26 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski
fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera
– najmanje 6(šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju: 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
– 3(tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju: 03.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili
upravne struke, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera
– 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika pozicija: 03., a koji obavljaju
poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu
spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao
namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne
službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave
javnog konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 –
prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/01_januar/fmrsp_konkurs_29_01.pdf

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 18.02.2019

Datum objave: 08.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.