fbpx

Prijem 3 izvršioca Osnovni sud u Modriči

Osnovni sud u Modriči raspisuje javni konkurs za prijem:

Prijem 3 izvršioca Osnovni sud u Modriči

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U MODRIČI
CARA LAZARA BR.9
74 480 MODRIČA

J A V N I K O N K U R S

I Osnovni sud u Modriči raspisuje javni konkurs za prijem:

1.Sudijskog pripravnika radi obavljanja pripravničke prakse, na vremenski period najduže do dvije godine, broj izvršilaca 1 (jedan),
2.Referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivar u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj izvršilaca 1 (jedan), uz probni rad u skladu sa Zakonom i
3.Sudskog izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj izvršilaca 1 (jedan) uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Uslovi koje kandidat pod rednim brojem 1. treba da ispunjava su:

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova sudijskog
pripravnika,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi:
1. da ima završenu VSS – pravni fakultet, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova
kao ekvivalent,
2. da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu i vrsti stručne spreme
3. poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 4. za mjesto sudijskog pripravnika,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5. za mjesto sudijskog pripravnika,
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,
-diplomu o stečenom zvanju iz tačke 1.posebnih uslova,
-uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu i vrsti stručne spreme,
-dokaz o poznavanju rada na računaru

Uslovi koje kandidati pod rednim brojem 2. treba da ispunjava su:

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova
referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivar,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi:
1. srednja stručna sprema – IV stepen, oblast društvenih nauka,
2. položen stručni ispit za rad u upravi,
3. položen arhivski ispit,
4. najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
5. poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 4. za navedeno radno mjesto,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5. za navedeno radno mjesto,
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,
-diplomu o stečenom zvanju iz tačke 1.posebnih uslova, za navedeno radno mjesto,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
-uvjerenje o položenom arhivskom ispitu,
-uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu,
-dokaz o poznavanju rada na računaru

Uslovi koje kandidat pod rednim brojem 3. treba da ispunjava su:

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova sudskog
izvršitelja,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi:
1. srednja stručna sprema – IV stepen, oblast društvenih nauka,
2. položen stručni ispit za rad u upravi,
3. najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
4. poznavanje rada na računaru,
5. vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 4. za navedeno radno mjesto,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5. za navedeno radno mjesto,
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,
-diplomu o stečenom zvanju iz tačke 1.posebnih uslova, za navedeno radno mjesto,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
-uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu,
-dokaz o poznavanju rada na računaru

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

III
Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove Konkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na broj telefona za kontakt, koji su dužni dostaviti uz prijavu.
Neodazivanje kandidata na intervju, komisija će smatrati kao odustanak kandidata od konkursa.
Pravila provođenja intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

IV
Ukoliko se na Javni konkurs za radno mjesto referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivar, ne javi dovoljan broj kandidata sa položenim arhivskim ispitom, kandidat koji bude primljen na navedeno radno mjesto, dužan je da položi arhivski ispit u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos.

V
Prijavu na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „Prijava na Konkurs – ne otvaraj“.

VI
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Glas Srpske.
Konkurs će biti objavljen i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj – Biro u Modriči.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.
Izabrani kandidati će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.