fbpx

Prijem 3 nastavnika Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU Stručna i tehnička škola, Derventa

Prijem 3 nastavnika Derventa

 

OPIS RADNOG MJESTA
JU STRUČNA I TEHNIČКA ŠКOLA DERVENTA
Svetog Save bb, Derventa
Tel: 053-333-161
E-Mail: ss49@skolers.org
JAVNI КONКURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

1. Direktor Srednje škole „JU Stručna i tehnička škola“ iz Dervente raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

1. Nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta – 30 časova
– Bez radnog iskustva-pripravnik, na neodređeno vrijeme
Broj izvršilaca 1.

2. Nastavnik engleskog jezika – puna norma
-Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme
Broj izvršilaca 1.

3. Nastavnik srpskog jezika – 15 časova
-Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme
Broj izvršilaca 1.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Opšti uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2. da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djellja seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti,polnog integriteta ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

3. Potrebna dokumentacija
Кandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19) , i to:
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-uvjerenje o položenoj pedagoško psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,(ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom)
– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skaldu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
„ JU Stručna i tehnička škola“, ul. Svetog Save bb, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor.
Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 24.05. 2019. godine u 9 časova , u prostorijama škole.

Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

5. Napomene
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_nastavnika-_ju_strucna_i_tehnicka_skola_derventa/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 16.05.2019

Datum objave: 08.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.